Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi notarialne

Czy firma ma prawo do odliczenia podatku od towarów i usług związanego z kosztami notarialnymi?

POSTANOWIENIE Na podstawie – art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60),po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 10.05.2005 r. (data wpływu do tut. Organu podatkowego 20.05.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego dotyczącego prawa do odlic ...

Czy w przypadku świadczenia usług prawniczych (notarialnych) na rzecz spółki z siedzibą w innym kraju Unii Europejskiej, nie posiadającej na terenie Polski stałego miejsca prowadzenia działalności, znajduje zastosowanie art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 02.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie w jakim wniosek dotyczył zastosowania art. 27 ust. 3 pkt 2 ustawy o podatku od towarów ...

Czy w przypadku świadczenia usług prawniczych (notarialnych) na rzecz spółki z siedzibą w innym kraju Unii Europejskiej, posiadającej na terenie Polski stałe miejsce prowadzenia działalności, zastosowania znajdzie art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 02.02.2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, w zakresie w jakim wniosek dotyczył zastosowania art. 27 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usł ...

Czy podlega odliczeniu podatek od towarów i usług ponoszony przy nabyciu wskazanych wyżej usług notarialnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Ministra F ...

Wydatków na zakup usług opisanych we wniosku nie można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu, a więc wnioskodawcy nie przysługuje prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktur za te usługi.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy Spółka, będąca w 2006 r. debiutantem giełdowym, która wydatkowała środki pieniężne na przygotowanie prospektu emisyjnego: usługi notarialne, audyt prawny i finansowy, promocje, reklamę, szkolenia - może te wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy koszty ponoszone przez Wnioskodawcę, w związku z przejęciem zorganizowanej części przedsiębiorstwa w trybie art. 529 § 1 pkt 4 Kodeks spółek handlowych, tj. koszty obsługi prawnej, ogłoszeń, biegłego i koszty notarialne stanowią koszty uzyskania przychodów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego związanego z nabyciem usług notarialnych w związku z procesem podwyższenia kapitału zakładowego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...


Czy moment wykreślenia z majątku Spółki zaniechanej (wstrzymanej) inwestycji powinien być rozpoznany, jako moment poniesienia kosztu w rozumieniu art. 15 ust. 4f UPDOP (pytanie dotyczy zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i przyszłości)?Czy moment wykreślenia z majątku spółki likwidowanych aktywów (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych) jest momentem, w którym Spółka jest uprawniona do zaliczenia ich niezmożonych podatkowo wartości do kosztów uzyskania przychodów (pytanie dotyczy zarówno zaistniałego stanu faktycznego, jak i przyszłości)?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fina ...

Generowanie strony w 28 ms