Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: usługi organizowania wystaw, targów i kongresów

Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować organizację I Konferencji Naukowo - Technicznej obejmującej zakwaterowanie, wyżywienie, materialy informacyjne i udział w imprezach.

POSTANOWIENIE Na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego przez:... z dnia 29 maja 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług zorganizowania Pierw ...

1. miejsce opodatkowania usług organizowania wystaw, targów i kongresów, polegających na zakupie kart wstępu na targi, kart parkingowych, wpisów do katalogu targowego, przelot i zakwaterowanie wystawców (bez dzierżawy powierzchni wystawienniczej). 2. usługi związane z nieruchomościami

DECYZJA Na podstawie art.14 b § 5 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez Stronę na postanowienie z dnia 25.10.2005 r. nr 1433/PV/443-137f/05/MAS Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga wydanew trybie art.14 a § 1 i § 4 Ordynacji Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszaw ...

1. dot. stawki podatku od towarów i usług właściwej dla usług polegających na organizowaniu wystaw, targów i kongresów, w skład których wchodzi zakup kart wstępu na targi, kart parkingowych, wpisy do katalogu targowego, przelot i zakwaterowanie wystawców (bez dzierżawy powierzchni wystawienniczej) 2. usługi związane z nieruchomościami

DECYZJA Na podstawie art.14 b § 5 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez Stronę na postanowienie z dnia 25.10.2005 r. nr 1433/PV/443-137e/05/MAS Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga wydanew trybie art.14 a § 1 i § 4 Ordynacji Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszaw ...

1. miejsce świadczenia usług organizowania wystaw, targów i kongresów, polegających na projektowaniu, budowie i wyposażaniu stoisk na powierzchni wystawienniczej wynajętej przez zleceniodawcę usługi. 2. usługi związane z nieruchomościami

DECYZJA Na podstawie art.14 b § 5 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez Stronę na postanowienie z dnia 25.10.2005 r. nr 1433/PV/443-137b/05/MAS Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga wydanew trybie art.14 a § 1 i § 4 Ordynacji Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszaw ...

Zdaniem Wnioskodawcy, cyt. - "spółka ma prawo do odliczenia podatku naliczonego (...), gdy spółka otrzymuje od podwykonawcy - agencji reklamowej fakturę, gdzie w jednej pozycji jest podatna treść usługi: "Organizacja konferencji" oraz podwykonawca dostarcza kosztorys bądź nie dostarcza kosztorysu."

Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem z dnia 14.02.2006 r. (wpływ do tut. Urzędu 16.02.2006 r.), uzupełnionym pismami z dn. 15.02.2006 r. i 17.02.2006 r. w sprawie interpretacji co do sposobu i zakresu ...

Czy dla usług badawczo-rozwojowych oraz usług organizacji targów i wystaw podatnik ma prawo stosować stawkę podatku od towarów i usług w wysokości 0%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, 3, 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.), art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), art. 27 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o niektórych formach wspierania działalności innowacyjnej (Dz. U. Nr 179 poz. 1484), § 41f roz ...

opodatkowanie podatkiem od towarów i usług usługi organizowania konferencji naukowo-technicznych i sympozjów branżowych

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.08.2006 r. (data wpływu 01.09.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opodatkowania podatkiem od towarów i usług usługi org ...

Czy świadcząc kompleksową usługę polegającą na obsłudze targów i wystaw, w skład której wchodzą również usługi kateringowe, zarówno własne jak i realizowane przez inny podmiot, należy wystawić fakturę VAT z podziałem tej usługi na usługi kateringowe opodatkowane stawką VAT 7% oraz inne usługi (np. aranżacja wnętrz, itp.) opodatkowane stawką VAT 22% ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216-218 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku podatnika z dnia 20.10.2006 r. (uzupełnionego w dniu 15.11.2006 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowe ...

Czy można opodatkować zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych działalność w zakresie usług organizowania wystaw, targów i kongresów?

Postanowienie Na podstawie art. 216, art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 8 poz.60 z późn..zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa w indywidualnej sprawie dotyczącej możliwości opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych działalności w ...

Czy przekazanie towarów na rzecz uczestników konferencji powoduje powstanie obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Raciborzu stwierdza, że stanowisko Podatnika, przedstawione we wniosku z dnia 12.10.2006 r., data wpływu do Urzędu 03.11.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w in ...

Generowanie strony w 4 ms