Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: impreza integracyjna

Czy wydatki związane z organizacją spotkań integracyjnych, w tym wigilijnych, okolicznościowych i imprez rekreacyjno-sportowych dla pracowników Spółki, zazwyczaj dla ogółu, czasem dla pracowników poszczególnych działów, tj. m. in. koszty wynajmu sal, usług gastronomicznych, cateringu, oprawy artystycznej, zajęć sportowo-rekreacyjnych, noclegów i przejazdów są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawi ...

czy impreza integracyjna sfinansowana ze środków obrotowych może być zaliczona do kosztów uzyskania przychodów.

DECYZJA Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b §5 pkt 1 ustawy z 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 19.06.2006 r. S.A. "V" wniesionego przez Pełnomocnika Spółki - Panią (...) na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 07.06.200 ...

Czy poniesione wydatki stanowią koszt uzyskania przychodu w świetle ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

W dniu 10 maja 2006r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, który następnie został uzupełniony w dniu 12 czerwca 2006r. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż Wnioskująca planuje zorganizowanie dla pracowników m.in. imprez integracyjnych. Będą to imprezy z programem rekreacyjnym dla pracowników, organizowane na mi ...

Czy dla pracodawcy wydatki ponoszone ze środków obrotowych na organizację imprezy okolicznościowej ? Dni Komunalnika? będą kosztem uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2005r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zmianami) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nysie stwierdza, że stanowisko Jednostki przedstawione we wniosku z dnia 19 maja 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w pr ...

Czy stanowi przychód ze stosunku pracy wartość świadczenia z tytułu udziału pracownika w imprezie integracyjno - okolicznościowej, zorganizowanej przez pracodawcę?

Spółka zamierza zorganizować imprezę integracyjno-okolicznościową - festyn dla pracowników i ich rodzin. Udział pracowników w tej imporezie nie jest uzależniony od sytuacji życiowej, rodzinnej i materialnej. Z tego powodu impreza nie będzie finansowana ze środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, ale ze środków obrotowych spółki. Będzie ona miała charakter otwarty, a wysokość poniesionych ...

Czy istnieje możliwość zaliczenia, na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r. nr 54, poz. 654 z późn. zm.) do kosztów uzyskania przychodów, wydatków związanych z organizacją spotkań integracyjnych załogi oraz spotkań świątecznych finansowanych ze środków obrotowych firmy?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1, art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) oraz art. 207 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po rozpatrzeniu zażalenia Jednostki z dnia 16.05.2006r. na postanowienie interpretacyjne Naczelnika Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu nr PD/423-13/MM/0 ...

czy wydatki na organizację wyjazdów szkoleniowo-integracyjnych są w całości kosztem uzyskania przychodów dla pracodawcy. Z wyjazdami związane są następujące koszty: przejazdy, posiłki, noclegi, koszty szkolenia, odczytów, wynajęcie Sali i sprzętu na szkolenie oraz koszty imprez rozrywkowo-integracyjnych: zabawy taneczne, turnieje i gry zespołowe mające na celu nauczenie pracownika podejmowania decyzji w sytuacjach stresowych, współzawodnictwa lub umiejętności pracy w zespole. W niektórych przypadkach, w tego typu wyjazdach, uczestniczą również członkowie rodzin pracowników.

D E C Y Z J A Na podstawie art. 233 § 1 w związku z art. 239 i art. 14 b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 18.07.2006 r. Sp. z o.o. "H" reprezentowanej przez pełnomocnika Pana (....) na postanowienie Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w War ...

Czy w przypadku ponoszenia przez Spółkę wydatków związanych z organizacją wspólnych imprez integracyjnych dla pracowników Spółki oraz jej obecnych lub potencjalnych kontrahentów można uznać za koszty uzyskania przychodów w ramach limitu przewidzianego na wydatki dotyczące reprezentacji.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a §4 i art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), Naczelnik Opolskiego Urzędu Skarbowego w Opolu stwierdza, że stanowisko Spółki dotyczące stosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, opisane w piśmie z dnia 05 maja 2006 r. jest prawidłowe. U Z A S A D N ...

Czy ujęcie w kosztach uzyskania przychodu wydatków na zorganizowanie imprezy integracyjnej dla swoich pracowników jest prawidłowe?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03.07.2006r. (data wpływu: 07.07.2006r.) dotyczącego udzielenia pisemnej informacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w przedmiocie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesiony ...

Pytanie dotyczy uznania wydatków poniesionych na zorganizowanie imprez integracyjnych dla pracowników z udziałem ich rodzin za koszty uzyskania przychodów na podstawie art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi stosownie do swojej właściwości na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu wydatków związanych ...

Generowanie strony w 46 ms