Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: majątek odrębny

dot. opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych przychodu uzyskanego przez żonę ze sprzedaży nakładów poniesionych na budowę budynku mieszkalnego, wzniesionego na gruncie należącym do majątku odrębnego męża

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 i art. 233 § 1 pkt 2 lit. a) w związku z art. 220 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. jedn. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Pani z dnia 18.05.2006r na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wołominie z dnia 05.05.2006r. nr US/42/DP-II/6/4110-65/06, w sprawie pisemnej informacji co do zakresu stosowa ...

Czy w przypadku istnienia małżeńskiej rozdzdzielności majątkowej istnieje obowiązek opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu uzyskanego z tytułu dobrowolnych świadczeń męża na rzecz dzieci ?

Postanowienie Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście działając na podstawie art.216 i art. 14a § 1-5 ustawy z dn. 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w związku z wnioskiem z o interpretację przepisów prawa podatkowego, po przeanalizowaniu przedstawionego stanu faktycznego oraz stanowiska strony w sprawie, postanawia nie potwierdzić stan ...


Czy zwolniony jest z opodatkowania podatkiem dochodowym przychód uzyskany ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny żony, jeżeli przychód ten zostanie przeznaczony na zakup wspólnie z mężem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jego remont, modernizację oraz na zakup gruntu lub spłatę kredytu mieszkaniowego?

Zgodnie z przepisami art.10 ust.1 pkt 8 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz.176 ze zm./ w brzmieniu obowiązującym w 2005 r. źródłem przychodu jest odpłatne zbycie m. in.: a/ nieruchomości lub ich części oraz udziału w nieruchomości b/ spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego jeżeli odpłatne zbycie nie następuje w wy ...

Czy darowizna spółdzielczego własnosciowego prawa do lokalu mieszkalnego stanowiacego wyłączną własność współmałżonka nz rzecz drugiego z małżonków będzie zwolniona z podatku z tytulu stopnia pokrewienstwa czy tez konieczne jest zameldowanie się i zamieszkiwanie w tym lokalu małżonka obdarowanego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a, art. 216 § 1, art 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j Dz. U z 2005 r. Nr 8 poz 60 z późn. zm) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko Wnioskodawcy przedstawione we wniosku złożonym w dniu 31 stycznia 2007 r. uzupełnionym w dniu 27 lutego 2007 roku w sprawie udzielenia pisemnej interpr ...

Czy przychód ze sprzdaży lokalu mieszkalnego nalężącego do majątku odrębnego przed upływem pięciu lat od daty jego nabycia wydatkowany w części na nabycie lokalu jest zwolniony z opodatkowania?

POSTANOWINIE Na podstawie art. 14.a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. OP po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie interpretacji co do zakrsu i sposobu zastosowania prawa podatkowegodot. zwolnienia z opodatkowania 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych, w którym wnioskodawca prezentuje stanowisko, iż:przychód uzyskany w roku 2007 z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalne ...

czy w przypadku wydatkowania przychodu ze sprzedaży nieruchomości stanowiącej majątek odrębny podatniczki , na zakup innej nieruchomości ( dokonany w ramach istniejącej pomiędzy małżonkami wspólności ustawowej), zwolnienie na podst. art.21 ust.1 pkt 32 lit e ustawy podatkowej dotyczyć będzie pełnej kwoty poniesionego na ten cel wydatku, czy też dla celów ustalenia kwoty zwolnionej od podatku należy przyjąć poniesiony wydatek w kwocie odpowiadającej posiadanemu przez podatniczkę udziałowi w majątku wspólnym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60, z późn. zm.), art. 10 ust. 1 pkt 8 , art. 21 ust. 1 pkt 32 lit.a) i art.28 ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Wola po rozpatr ...

Czy sprzedaż nieruchomości przez osobę fizyczną podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Postanowienie Działając na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku ze złożonym wnioskiem z dnia 11.06.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej podatku od czynności cywilnoprawnych z tytułu sprzedaży nieruchomości, N ...

Czy po wydatkowaniu kwoty ze sprzedaży nieruchomości na nabycie udziału w spółdzielczym własnościowym prawie do lokalu mieszkalnego podatnik zobowiązany jest do zapłaty zryczałtowanego 10% podatku dochodowego od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy sprzedaż nieruchomości rolnej, niezabudowanej, stanowiącej odrębny majątek podatnika, nie wykorzystywany w prowadzonej działalności gospodarczej podlega opodatkowaniu podatkiem VAT?

DECYZJA Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie, po rozpoznaniu Pana zażalenia z dnia 09.03.2007 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Kraków Krowodrza z dnia 02.03.2007 r., nr PP2-443/47/06 w sprawie udzielenia interpretacji dotyczącej zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja p ...

Generowanie strony w 13 ms