Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: upoważnienie umowne

Czy istnieje obowiazek zgłoszenia właściwemu naczelnikowi urzedu skarbowego faktu przedłużenia okresu obowiazywania umowy, zawierającej upoważnienie dla kontrahentów Spółki (nabywców) do wystawiania faktur w jej imieniu, w terminie 10 dni od dnia przedłużenia umowy i na kim ciąży obowiązek wystawiania faktur VAT, w przypadku nie zachowania tego terminu?

D E C Y Z JA Na podstawie art. 14b § 2 i §5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 12.04.2006 r. na postanowienie Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu z dnia 4.04.2006 r. Nr PP II 443/1/91/195/SG/06 wydanego w sprawie pisemnej interpretacji w zakresie obowiązku zgłoszenia właściwemu naczelnikow ...

Czy w przypadku zawarcia umowy zlecenia lub umowy o dzieło, w sytuacji gdy wykonawca upoważni zamawiającego do wystawienia rachunku w jego imieniu, taki rachunek nie będzie kwestionowany przez Urząd Skarbowy jako koszt uzyskania przychodu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005 r. poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Pod ...

Generowanie strony w 51 ms