Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zaległości podatkowe

Zaległość podatkowa

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na zapytanie z dnia 20 lutego 2003 r. odnośnie odsetek od wpłat dziennych za 2002 r. z tytułu podatku akcyzowego Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje: Zgodnie z art. 51 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ...

Czy istnieje możliwość przeprowadzenia ze strony urzędu skarbowego postępowania polegającego na przejęciu wymagalnej, nieprzedawnionej wierzytelności na poczet przyszłego czy też już należnego podatku dochodowego od osób fizycznych oraz niezapłaconego podatku VAT?

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 20.02.2004 r., które wpłynęło do tut. organu podatkowego w dniu 25.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 10.03.2004 r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Ropczycach udziela następującej informacji: Podatnik w złożonym piśmie składa zapytanie pyta o możliwo ...

Czy zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców restrukturyzacji będzie podlegać zobowiązanie wobec budżetu, w sytuacji gdy kontrola podatkowa przeprowadzona przez pracowników organu podatkowego została zakończona podpisaniem protokołu kontroli w dniu 28 czerwca 2002 r., a od decyzji wydanej przez organ podatkowy w 2004 r. złożone zostanie odwołanie do organu II instancji ?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, działając na podstawie przepisów art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana pismo z dnia 6 kwietnia 2004 r. złożone w Drugim Urzędzie Skarbowym w Rzeszowie (data wpływu do tutejszego organu podatkowego 13 kwietnia 2004 r.) dotyczące udzielenia informacji w zakresie stosowan ...

Spółka prowadzi działalność gospodarczą w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Czy w związku z nieterminową zapłatą podatku zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 kwietnia 1997 r. w sprawie ustanowienia łódzkiej specjalnej strefy ekonomicznej (Dz. U. Nr 46, poz. 289 ze zm.) Spółka traci prawo do ulg podatkowych? Czy jest to utrata czasowa np. okres miesiąca czy roku podatkowego? Jak należy obliczyć 3% podatku należnego?

Na podstawie art. 14a § 1 i 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 31.03.2004 r. dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego – Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje co następuje: Z zapytania podatnika wynika, że prowadzi on działalność gospodarczą w Łódzkiej Specjal ...

Czy w świetle obowiązującego prawa zobowiązani jesteśmy do opodatkowania przychodu w postaci odszkodowania z tytułu szkód górniczych, a jeżeli tak to czy istnieją możliwości zwolnienia czy umorzenia całości lub części należnego podatku ?

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 157, poz. 926 ze zm.) uwzględniając stan faktyczny przedstawiony w piśmie z dnia 14.04.2004r. uzupełnionym pismem z dnia 20.05.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Bełchatowie informuje, że w sprawie opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych otrzymanego przez Państwa na podstawie ugody odszkodo ...

Jak nalezy rozliczyć podatek od dywidendy w związku z uchyleniem przez Sąd uchwały wspólników o podziale zysków?

Ustosunkowując się do zagadnień przedstawionych w piśmie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie Nr PP-423/17/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. (stanowiącym pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej działając na pod ...

Czy nabywca nieruchomości z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym odpowiada za zobowiązania podatkowego upadłego? Czy ewentualna odpowiedzialność obejmuje długi powstałe przed ogłoszeniem upadłości jak również po jej ogłoszeniu, czy tylko te, które powstały po dniu ogłoszenia upadłości sprzedawcy nieruchomości wskutek czynności podjętych przez samego syndyka?

Zgodnie z art. 120 § 3 rozporządzenia Prezydenta Rzeczpospolitej z dnia 24 października 1934 r. - Prawo upadościowe (j.t. Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) mającym zastosowanie w sprawach, w których ogłoszono upadłość przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe i naprawcze (Dz. U. Nr 60, poz. 535) nabywca nieruchomości sprzedanej z wolnej ręki odpowiada za na ...


Czy możliwa jest produkcja i rozlew wyrobów winiarskich przez podmiot posiadający zaległości w podatku akcyzowym na zlecenie podmiotu posiadającego status zarejestrowanego handlowca?

Zgodnie z zapisami załącznika nr 2 do ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami), wyroby winiarskie (PKWiU 15.94.10) zaliczone został do wyrobów akcyzowych zharmonizowanych. Jak stanowi art. 30 ust. 2 w/w. ustawy, produkcja i przetwarzanie wyrobów akcyzowych zharmonizowanych mogą odbywać się wyłącznie w składzie podatkowym. Zgodnie z d ...

Czy zaświadczenie o niezaleganiu jest tożsame z zaświadczeniem o wygaśnięciu zobowiązania? Czy bank, za pośrednictwem którego prowadzone są rozliczenia między właścicielem nieruchomości (nierezydentem) a najemcami (rezydentami) powinien na podstawie comiesięcznego zaświadczenia o niezaleganiu z podatkami udostępniać środki pochodzące z najmu właścicielowi nieruchomości?

Urząd Skarbowy Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) w odpowiedzi na pismo Podatnika z dnia 3.07.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu 28.07.2003 r.) dotyczące udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, udziela wyjaśnienia przedstawionego poniżej. Z przedło ...

Generowanie strony w 3 ms