Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa przyrzeczenia

Co jest przedmiotem sprzedaży, a co za tym idzie co jest podstawą do naliczenia podatku od czynności cywilnoprawnych, pomieszczenie strychowe, czy też mieszkanie całkowicie wykonane ze środków własnych.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy w świetle przedstawionej sytuacji mogą Państwo skorzystać w 2006 roku z odliczenia ulgi odsetkowej?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a, art. 216, art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2000r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ), Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa – Bielany po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.02.2007 r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 26.02.2007 r.) w sprawie udzielania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisó ...

Czy przy sprzedaży w/w lokalu mieszkalnego nie musi Pani zwracać ulgi mieszkaniowej, z której korzystała w trakcie budowy ?

Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( t.j. Dz.U. z 2005r. nr 8 poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Mokotów postanawia stanowisko Pani w sprawie zawartej we wniosku z dnia 06.02.2007r. o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznać za prawidłowe. Dnia 10.07.1998r. podp ...

Czy w przypadku nieodpłatnego przekazania pracownikom budynków, ale w związku z zawarciem umowy przyrzeczonej, Spółka będzie miała możliwość amortyzowania wartości nieruchomości?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...


Czy dokonane przez Zainteresowanego rozliczenie deklaracji PIT-38 złożonego dnia XX kwietnia 2008 r. wraz z dokonaną w tym dniu zapłatą podatku było prawidłowe? Czy może się On ubiegać o zwrot zapłaconej kwoty podatku poprzez dokonanie korekty rozliczenia PIT-38 za 2007 r?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Sam fakt nieobjęcia odstępnego ustawowym wykazem wydatków nie stanowiących kosztów uzyskania przychodów, zawartym w art. 16 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych nie jest wystarczający dla podatkowej kwalifikacji kosztu. Brak takiego wydatku w katalogu kosztów negatywnych nie skutkuje automatycznie przyjęciem , że stanowi on koszt podatkowy. Również z faktu istnienia instytucji odstępnego na gruncie prawa cywilnego nie należy wyprowadzać wniosku o możliwości zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów na gruncie prawa podatkowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

W związku z powyższym stanem faktycznym Wnioskodawca chciałby wiedzieć, od której sumy powinien był zapłacić podatek od czynności cywilnoprawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Zbycie lokalu mieszkalnego w 2009 r. (nabytym w 2006 r.) w kontekście przeznaczenia środków uzyskanych z tego zbycia na częściową spłatę kredytu zaciągniętego na wkład budowlany na lokal mieszkalny do spółdzielni mieszkaniowej oraz na jego wykończenie, przy czym przeniesienie prawa własności ww. lokalu dokonane będzie w 2010 r., a umowa przyrzeczenia (ekspektatywa) została zawarta w 2009 r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając ...

Czy zbycie przez Wnioskodawcę nieruchomości 2, w ramach umowy przyrzeczonej (zamiana nieruchomości 1 na nieruchomość 2), będzie podlegało opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Generowanie strony w 9 ms