Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: telekomunikacja

Wnioskodawca jest dostawcą akcesoriów do telefonów komórkowych, tj. baterii, kabli, obudów, pokrowców, ładowarek, kart startowych, a także używanych aparatów telefonicznych komórkowych. Może również dokonywać napraw telefonów komórkowych. Nie jest podatnikiem VAT. Złożony wniosek zawiera następujące pytanie: "Czy od 1 września b.r. będę musiał ewidencjonować sprzedaż dla osób nie prowadzących działalności gospodarczej przy zastosowaniu kasy rejestrującej?"

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Łosicach udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, postanawia, iż: - stanowisko wyrażone we wniosku Pana ... z dnia 29.05.2006 r. jest prawidłowe. U ...


W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z pytaniem, czy sprzedaż karty SIM należy traktować jako sprzedaż towaru czy usługi, a w związku z tym, kiedy powstaje obowiązek podatkowy w podatku od towarów i usług w przypadku sprzedaży karty bezpośrednio w Biurach Obsługi Klienta oraz gdy dostawa realizowana jest za pośrednictwem poczty lub kuriera.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Podatnik jest operatorem telekomunikacyjnym prowadzącym działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług telekomunikacyjnych na rzecz abonentów. W związku z rosnącą konkurencją na rynku w zakresie usług telekomunikacyjnych, w celu wzrostu przychodów i utrzymania się na rynku, konieczne stało się poszerzenie oferty świadczonych usług telefonii stacjon ...

Biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny, Spółka wnosi o potwierdzenie, iż nie będzie zobowiązana do:dokonywania korekt deklaracji podatkowych dotyczących okresów przed podziałem Spółki w zakresie, w którym odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe została przejęta przez XXX Sp. z o.o.wystawiania faktur korygujących dotyczących sprzedaży zrealizowanej przez Spółkę przed podziałem w zakresie, w którym odpowiedzialność za rozliczenia podatkowe została przejęta przez XXX Sp. z o.o.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4, w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. 2005, Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, w związku z wnioskiem Spółki z dnia 18 grudnia 2006 roku (data wpływu do tut. Urzędu Skarbowego 20 grudnia 2006 roku) w sprawie udzielenia pisemnej in ...

Zdaniem Spółki skoro nabycie nagród, a następnie ich przekazanie jest elementem usługi organizacji konkursu z wykorzystaniem połączeń telefonicznych, to przekazanie tych towarów nie stanowi odrębnej od w/w usługi czynności podlegającej opodatkowaniu w myśl art. 7 ust. 2 ustawy o podatku od towarów i usług, a więc nie podlega opodatkowaniu podatkiem VAT.

Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia uznać stanowisko Strony za prawidłowe. Ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku wynika, iż Spółka prowadzi działalność gospodarczą w zakresie usług telekomunikacyjnych. W ramach tej działalności Spółka świadczy m. in. usługi polegające na kompleks ...

Czy Spółka prawidłowo dokonuje obniżenia kwoty podatku należnego o podatek naliczony w rozliczeniu za okres w którym otrzymała fakturą zakupu od operatora telefonii komórkowej lub za następny okres rozliczeniowy tj. na zasadach ogólnych i czy Spółka prawidłowo rozpoznaje moment powstania obowiązku podatkowego przy sprzedaży kuponów doładowujących z chwilą ich sprzedaży ?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § l 14 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r Ordynacja podatkowa (tj. Dz.U. z 2005r Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku przez z dnia 30.06.2006r (data wpływu do Urzędu) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji art. 19 ust. 1,art. 19 ust. 13, art. 19 ust. 18, art.86 ust. 1 O pkt.1 , art.86 ust. 11 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usłu ...

-treść pytania:Czy Spółka prawidłowo wykazuje podatek VAT należny w miesiącu sprzedaży telekodów tj. Zgodnie z art.19 ust. 13B i ust.18 ustawy z dn. 11.03.2004 Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późn. zm., czy też może rozpoznawać obowiązek podatkowy zgodnie z art.19 ust.3 ustawy z dn. 11.03.2004 Dz. U. Nr 54 póz. 535 z późn. zm. tj. z chwilą otrzymania zapłaty od pośrednika nie później niż w terminie 30 dni licząc od dnia sprzedaży telekodów?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.!4a § l i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005r Nr 8, poz.60 z późniejszymi zmianami) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.06.2006 (data wpływu do tut. Urzędu), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji art.19 ust.3 i 18 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, póz. 535 z późn. zm.) Nacz ...

Kiedy powstaje przychód podatkowy z abonamentu za usługi telewizji kablowej i dostępu do internetu, jeżeli opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub „Mój Rachunek” jest wystawiana z góry przed końcem przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1a)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z abonamentu telefonicznego, jeżeli opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który nie pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub „Mój Rachunek” jest wystawiana z góry przed końcem przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1b)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu połączeń telefonicznych wykonanych przez abonentów w sytuacji, gdy opłata dotyczy okresu rozliczeniowego, który pokrywa się z miesiącem kalendarzowym, a faktura lub „Mój Rachunek” jest wystawiany z dołu po upływie przyjętego okresu rozliczeniowego (pytanie 1c)? Kiedy powstaje przychód podatkowy z tytułu połączeń międzysieciowych (przychód interconnect), jeżeli dla tych rozliczeń przyjęto okres rozliczeniowy pokrywający się z miesiącem kalendarzowym, ale na dzień zamknięcia ksiąg nie jest znana ostateczna wartość wynagrodzenia i faktura jest wystawiana w miesiącu następującym po zakończeniu okresu rozliczeniowego (pytanie 1d)? Kiedy powstał przychód podatkowy z tytułu połączeń telefonicznych wykonanych przez abonentów w grudniu 2006 r., a zafakturowanych w 2007 r., dla których termin płatności przypada po 1 stycznia 2007 (pytanie 1e)? Co znaczą pojęcia „koszty bezpośrednio związane z przychodami” i „koszty inne niż bezpośrednio związane z przychodami”? Według jakiego kryterium rozróżniać wydatki celem zaliczenia ich odpowiednio do kosztów bezpośrednich i pośrednich (pytanie 2)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 14.02.2007 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 14.02.2007.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej ...

W przedmiotowej sprawie nie zostały spełnione przesłanki określone w art. 8 ust. 2 ustawy o VAT (nieodpłatne przekazanie usług związane jest z prowadzoną działalnością gospodarczą), czynność ta więc, nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Generowanie strony w 82 ms