Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: miejsce pracy

Czy w wyniku umożliwienia pracownikom zaspokajania swoich potrzeb socjalno-bytowych (w tym mieszkaniowych) w budynkach należących do pracodawcy powstaje u pracowników przychód?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka jest właścicielem budynku gospodarczego na terenie stadniny koni, w którym przeznaczyła część pomieszczeń na zaspokojenie potrzeb socjalno-bytowych (w tym mieszkaniowych) swoim pracownikom w okresie zatrudnienia. Budynek został wyposażony w meble, sprzęt AGD i TV. Spółka stoi na stanowisku, iż poprzez analogię należy zastosować przepis art. 21 ...

Gdzie podlega opodatkowaniu wynagrodzenie z pracy najemnej wykonywanej na pokładzie statku pod norweską banderą?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy dnia 24 maja 1977 r. zawartej między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Królestwa Norwegii o unikaniu podwójnego opodatkowania i zapobie ...

Jakie obowiązki podatkowe w Polsce za rok 2005 i 2006 ma podatnik, który wyjechał w 2005r. do Anglii, gdzie uzyskał certyfikat rezydenta oraz podjął legalną pracę zarobkową ? Mam wątpliwości w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego na tle ustalenia czy jeżeli wrócę do Polski to zmieni się moje rozliczenie podatkowe ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku podatku dochodowym od osób fizycznych w indywidualnej sprawie,Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź- Bałuty uznaje za nieprawidłowe stanowisko prz ...

Czy przychód osiągnięty z tytułu wykonywania pracy w Niemczech, mimo nie pobierania z tego tytułu zaliczki na podatek powinien być wykazany w deklaracji PIT-11/8B?

W złożonym wniosku przedstawiono następujący stan faktyczny: W Spółce (Agencji Pracy Tymczasowej) część zatrudnionych pracowników to pracownicy tymczasowi, świadczący pracę na rzecz i pod kierownictwem pracodawcy użytkownika – pracodawca użytkownik jest podmiotem polskim – spółką kapitałową z siedzibą w Polsce. Praca niektórych osób spośród pracowników tymczasowych świadczona jest poza granicami P ...

Czy powiatowi będzie przysługiwał zwrot podatku VAT naliczonego w związku z nabyciem towarów i usług, niezbędnych do wyposażenia miejsca pracy?

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 86 ust. 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzozowie, po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 11.12.2006 r. (data wpływu 12.12.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej int ...

Czy diety otrzymywane w związku z wyjazdami służbowymi poza miejsce zamieszkania oraz dochody uzyskiwane ze stosunku pracy wykonywanej za granicą są wolne od opodatkowania?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa ( t.j. z 2005r. Dz. U. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ), art. 21 ust. 1 pkt 16, art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26.07.1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ( t.j. Dz. U. z 2000r. nr 14, poz. 176 z późn. zm.) w związku z Pana wnioskiem z dnia 06.11.2006r. w kwes ...

Czy dotacja do nowych miejsc pracy jest zwolniona od podatku na mocy art. 17 ust. 1 pkt 23? Spółka otrzymała w sierpniu 2006 r. dofinansowanie w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrostu Konkurencyjności Przedsiębiorstw z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego z przeznaczeniem na nowopowstałe miejsca pracy. Dotacja wyniosła 21,26% kosztów wynagrodzeń i składek ZUS określonej grupy pracowników.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy diety i zwrot kosztów wypłacane pracownikom - maszynistom kolejowym korzystają ze zwolnienia z art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. a updof ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki zatrudnieni na stanowiskach maszynistów kolejowych, otrzymują diety za czas podróży służbowych i zwrot kosztów tych podróży. W umowach o pracę, miejscem pracy jest Włosienica albo Wrocław, a siedzibą Spółki jest Warszawa. Zdaniem Spółki za podróże służbowe należy uznać także zwykłe wykonywanie obowiązków służbowych przez t ...

Czy przychody kierowców z tytułu wypłacanych dodatków za podróż poza stałym miejscem pracy będą zwolnione od opodatkowania jako należności za czas podróży w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 16 lit. “a” ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że pracownicy Spółki zatrudnieni na stanowiskach kierowców, otrzymują dodatki pieniężne z tytułu odbywanych przez nich podróży poza stałym miejscem pracy. Spółka prowadzi działalność polegającą na przemysłowym praniu bielizny hotelowej. Transport bielizny z i do hoteli (głównie położonych w Niemczech) Spółka realizuje wykorzystując własny tabo ...

Pytanie podatnika Czy w związku z art. 21 ust 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz. U. z 2000r nr 14, poz. 176 z późn. zm.) oraz w związku z art. 20 ustawy z dnia 16 listopada 2006r o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 217, poz. 1588) Spółka. wydając swoim pracownikom zatrudnionym w 2006r poza granicami kraju informację o dochodach osiągniętych w 2006r oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy (PIT 11/8B) nie uwzględnia w części E w kwocie przychodów, przychodu wolnego od podatku na podstawie w/w art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. w brzmieniu nadanym przez ustawę z dnia 16 listopada 2006r, w konsekwencji czego pracownicy ci (pracownicy, którzy nie złożyli oświadczenia, o którym mowa w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991r), dokonując rozliczenia podatku w zeznaniu podatkowym PIT-37 za rok 2006 uzyskają nadpłatę w wysokości różnicy między sumą pobranych przez płatnika zaliczek, a podatkiem należnym ?Czy też zastosowanie będzie miał jakiś inny tryb "odzyskania" przez w/w pracowników nadpłaconego podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity, Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółki zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych jest prawidłowe. U Z A S A D N I E N I E W dni ...

Generowanie strony w 25 ms