Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: poniesienie kosztów w czasie

Zdaniem Podatnika, z uwagi na brak definicji ustawowej, prawidłowe jest ustalanie jednostkowych kosztów wytworzenia w oparciu o sumę wydatków przypisanych bezpośrednio do procesu przygotowania płyt. Nie ma konieczności doliczania do wartości płyt poniesionych kosztów wynagrodzeń, ponieważ nie można ich przyporządkować wprost do konkretnych nakładów płyt.

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 19.01.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w zakresie w jakim wni ...

Zdaniem Podatnika, z uwagi na brak definicji ustawowej, prawidłowe jest ustalanie jednostkowych kosztów wytworzenia w oparciu o sumę wydatków przypisanych bezpośrednio do procesu przygotowania płyt. Nie ma konieczności doliczania do wartości płyt poniesionych kosztów wynagrodzeń, ponieważ nie można ich przyporządkować wprost do konkretnych nakładów płyt.

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 19.01.2006r., w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania przepisów prawa podatkowego, w odniesieniu do sposo ...

Podatnik dokonuje wewnątrzwspólnotowych dostaw towarów. Należności za sprzedane wyroby – po potrąceniu prowizji bankowej - wpływają na rachunek walutowy w banku, z usług którego korzysta.W związku z tym powstała wątpliwość, wg. jakich kursów należy wyceniać te zdarzenia

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) – w brzmieniu obowiązującym do 30.06.2007r. w związku z art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), po zakończeniu postępowania wszczętego postanowieniem z ...

1.Czy jest kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy podatek od czynności cywilnoprawnych zapłacony przez Wnioskodawcę z tytułu dopłaty wniesionej przez wspólników do Wnioskodawcy na podstawie uchwały wspólników z dnia 18 stycznia 2007 r.?2.Czy jest kosztem uzyskania przychodu dla Wnioskodawcy wydatek związany z obsługą prawną tej dopłaty polegającą na sporządzeniu uchwały oraz jej podjęciu przez kancelarię prawną działającą na mocy pełnomocnictwa udzielonego przez wspólników Wnioskodawcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy wydatki poniesione na przygotowanie dokumentacji przez firmę doradczą oraz wniosku o przyznanie dotacji unijnej na wytworzenie środka trwałego będą stanowiły koszt uzyskania przychodów Spółki w momencie poniesienia tych kosztów?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy odsetki od kredytu powinny zostać uwzględnione w kosztach inwestycji dopiero na moment jej sprzedaży, czy też mogą stanowić koszt podatkowy w momencie ich zapłaty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112 poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Minis ...

Czy odsetki od zaciągniętej pożyczki, finansującej zakup przez Spółkę udziałów w innej spółce kapitałowej stanowią koszt uzyskania przychodów każdorazowo w momencie ich zapłaty lub kapitalizacji ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Czy w przypadku otrzymania przez Spółkę od dystrybutora faktury dokumentującej premię pieniężną przyznaną temu dystrybutorowi za przekroczenie określonych obrotów (jak opisano w stanie faktycznym), Spółka ma prawo potraktować taki wydatek jako koszt uzyskania przychodu dla celów rozliczenia podatku dochodowego od osób prawnych? Czy wydatek ten będzie stanowił koszt uzyskania przychodu w momencie jego poniesienia?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Finansów st ...

Czy spółka ma możliwość dokonania zaliczenia wartości zakupionego znaku towarowego do kosztów uzyskania przychodu w momencie kiedy nastąpiła bądź nastąpi w ciągu roku od zawarcia umowy sprzedaży dalsza odsprzedaż znaku ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy wystarczające jest udokumentowanie przejazdów tylko w ewidencji przebiegu pojazdu bez przedstawiania dodatkowych dokumentów typu faktury, paragony itp. aby koszt był kosztem uzyskania przychodu? Czy aby uznać koszt przejazdów samochodami prywatnymi za koszt podatkowy niezbędne jest podpisanie odrębnej umowy o korzystanie z samochodu prywatnego do celów służbowych? Czy aby koszt używania samochodu był kosztem podatkowym niezbędne jest zawarcie w umowie zlecenia paragrafu z zapisem, że poniesione z tego tytułu nie będą stanowiły kosztu uzyskania przychodu u zleceniobiorcy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 58 ms