Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: błąd

Obniżenie podatku należnego

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Staszowie na złożone w dniu 03.04.2003 r. zapytanie w sprawie udzielenia pisemnej informacji, czy Spółka może skorzystać z odliczenia podatku naliczonego z faktur zawierających nieprawidłowy NIP, tzn. nieprawidłowość ta polega wyłącznie na innym oddzieleniu po ...


Czy na skutek zmiany aktem notarialnym oświadczenia stron co do ceny lokalu mieszkalnego podatnik powinien skorygować deklarację VAT-7 za miesiąc w którym wykazano zawyżoną kwotę sprzedaży i podatku należnego czy za miesiąc w którym zmniejszono cenę aktem notarialnym .

Stan faktyczny w sprawie . Podatnik złożył korektę deklaracji VAT-7 dokonując obniżenia podatku należnego za miesiąc , w którym dokonano sprzedaży lokalu mieszkalnego potwierdzonej aktem notarialnym .Przedmiotowa sprzedaż nie była ujęta w kasie rejestrującej jak również nie wystawiono faktury VAT . Następnie aktem notarialnym zostało spisane oświadczenie stron o zmianie ceny sprzedaży lokalu mie ...
Zapytanie dotyczy prawa do pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony wynikający z faktury VAT, na której zastosowano nieprawidłową stawkę podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jeleniej Górze stwierdza, że stanowisko Pana X przedstawione we wniosku z dnia 31.12.2004 r. (data wpływu 04.01.2005 r.), uzupełnione pismem z dn. 11.02.2005 r. o udzielenie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania praw ...

Czy stosowana przez Spółkę zasada odliczania VAT naliczonego z faktur opisanych wyżej (tj. gdy występują różnice pomiędzy ilością lub asortymentem towarów wykazanych w fakturze VAT a ilością i asortymentem towarów przyjętych do magazynu) była prawidłowa przed dniem wejścia w życie ustawy z 21.04.2005 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 90, poz. 756)?

Wnioskiem z 29.06.2005 r., uzupełnionym pismem z 11.08.2005 r., Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka prowadzi działalność gospodarczą głównie w zakresie dystrybucji i logistyki artykułów spożywczych i chemii gospodarczej. Oferta handlowa S ...

Czy koszty powstałe w wyniku nieprawidłowego funkcjonowania systemu informatycznego oraz błędów popełnionych przez pracowników Banku mogą stanowić koszty uzyskania przychodów.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 25.06.2005r. (wpływ do tut. Urzędu dnia 27.06.2005), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy koszty powstałe w wyniku nieprawidłowego funkcj ...

Czy odszkodowanie wypłacone przez fundusz inwestycyjny za błędne realizowanie zleceń uczestników jest zwolnione z podatku dochodowego od osób fizycznych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka w ramach prowadzenia swojej działalności może przyjmować zlecenia nabywania lub zbywania jednostek uczestnictwa w funduszach inwestycyjnych m.in. od osób fizycznych. Na podstawie ustawy o funduszach inwestycyjnych Spółka ponosi odpowiedzialność za szkody poniesione przez osobę fizyczną wyniku zawinionego działania Spółki. Szkoda ta ...

Generowanie strony w 3 ms