Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: pojazd samochodowy

Czy podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od paliwa nabywanego do pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej równej 3,5 tony i zarazem niespełniających warunków art. 86 ust. 4?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem (sygn. DN/NE/5462/05) z dnia 26.09.2005r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 04.10.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i za ...

Czy likwidacja przegrody oddzielającej część pasażerską od bagażowej nie spowoduje zakwestionowania odliczenia podatku VAT od zakupu przedmiotowego samochodu?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2005r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 30.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prz ...

Pytanie dotyczy kwoty podatku naliczonego, podlegającej odliczaniu dla potrzeb leasingu pojazdu czterokołowego quad oraz od zakupionego do niego paliwa.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w odpowiedzi na wniosek z dnia 27.12.2006r. (data wpływu do tut. organu podatkowego 29.12.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej kwoty podatku naliczonego – podlegającej odl ...

Czy Powiat może być zobowiązany do zapłaty opłaty skarbowej w związku z czynnościami urzędowymi Prezydenta Miasta dokonywanymi na podstawie przepisów ustawy Prawo o ruchu drogowym, w szczególności w związku z posiadanymi oraz nabywanymi samochodami?

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta Koszalina działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) postanawia udzielić na wniosek pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie stwierdzając, iż : Powiat z siedzibą w zwolniony jest od opłaty skarbowej na po ...

czy w związku ze zmianą od 2007r. przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, przychody z tytułu prowadzonej działalności mogą być opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym.

Podatniczka od maja 2006r. prowadzi działalność gospodarczą w zakresie produkcji i handlu detalicznego akcesoriami do pojazdów samochodowych, głównie: fotelików do przewozu dzieci w samochodach, pokrowców na siedzenia samochodowe, mieszków (pokrowców na dźwignię zmiany biegów) oraz handlu detalicznego dywanikami samochodowymi. W 2006r. przychody z prowadzonej działalności opodatkowane były w formi ...

Czy Podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od zakupu paliwa wykorzystywanego do quadów, przeznaczonych wyłącznie do odpłatnego używania przez klientów w czasie akcji promocyjnych?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Stare Miasto działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (jedn. tekst: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze .zm.) po rozpatrzeniu wniosku spółki z dnia 28.08.2006 r. (wpł. 01.09.2006 r.) w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i u ...

Zdaniem Wnioskodawcy, w opisanym stanie faktycznym, pobranie kaucji gwarancyjnej nie stanowi czynności podlegającej opodatkowaniu podatkiem VAT, gdyż nie jest wymienione w art. 5 ustawy o VAT i nie wchodzi w zakres definicji obrotu określonej w art. 29 ust. 1 i 2 ustawy o VAT.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 15.11.2006r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 16.11.2006r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania pr ...

Czy od zakupionego przez firmę środka trwałego - nowego motocykla marki Yamaha przysługuje prawo do pełnego odliczenia podatku naliczonego.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2007 r. (data wpływu do tut. Urzędu 25.05.2007 r.) udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie możliwości odliczenia pełnego podatku naliczonego przy nabyciu ...

Czy zgodnie ze znowelizowanym art. 88 ust. 1 pkt. 3 ustawy o podatku od towarów i usług z dnia 22 sierpnia 2005r., Spółka ma prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego wynikającego z faktur zakupu paliw silnikowych, oleju napędowego oraz gazu, wykorzystywanych do napędu samochodów osobowych i innych pojazdów samochodowych, o których mowa w art. 86 ust. 4 wyżej wymienionej ustawy o podatku od towarów i usług.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Warszawa–Śródmieście, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z wnioskiem Strony z dnia 15.11.2006r. (wpływ do tut. Urzędu w dn. 17.11.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji w trybie art. 14a Ordynacji podatkowej co ...

Czy w związku ze zmianą od dnia 1 stycznia 2007 r.przepisów ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, zakup części do naprawy sprzedawanych pojazdów wyłącza podatnika z opodatkowania w formie ryczałtu?

1. Stan faktyczny podany we wniosku wnioskodawcy jest następujący: W ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej podatnik zajmuje się kupnem i sprzedażą pojazdów mechanicznych, które wymagają naprawy. W tym celu zakupuje części zamienne, które samodzielnie lub z wykorzystaniem usług specjalistycznych warsztatów samochodowych montuje w uszkodzonych pojazdach. 2. Stanowisko wnioskodaw ...

Generowanie strony w 4 ms