Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zakup samochodu

Czy prawidłowe jest stanowisko Podatnika, że przysługuje mu prawo do odliczenia 100% VAT naliczonego z faktury wykupu samochodu, ponieważ w chwili zawierania umowy takie prawo nabył i w związku z rejestracją umowy w urzędzie, zachował je pomimo zmiany przepisów?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 28.09.2005r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 04.10.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prz ...

Czy zasadne jest odliczenie 100% kwoty podatku naliczonego od nabywanego samochodu?

POSTANOWIENIENa podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem z dnia 12.09.2005r., (data wpływu do tutejszego Urzędu 15.09.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowania prz ...

Czy jest możliwość obniżenia podatku należnego o podatek naliczony w zakresie realizacji projektu "Program wyrównywania różnic między regionami" przy zakupie mikrobusu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. Zadanie to prowadzone jest w ramach statutowej działalności gminy.

P o s t a n o w i e n i e Na podstawie art. 14a par. 1 i par. 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu pisemnego wniosku z dnia 26 lutego 2007r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Biłgoraju udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w sprawie indywidualnej podatnika stwierdz ...

Czy zmiana ceny nabytych wewnątrzwspólnotowo samochodów osobowych skutkuje obowiązkiem korekty zapłaconej akcyzy, a co za tym idzie deklaracji uproszczonych i deklaracji miesięcznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j.Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Min ...

Czy w związku z uzyskaniem w cenie pojazdu ubezpieczenia na okres dwóch lat i skorzystania z kredytu 50/50 bez oprocentowania Spółka powinna ujawnić przychód z tytułu nieodpłatnych świadczeń, ustalony na zasadach podanych w art. 12 ust. 1 pkt 2 Ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

1. zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych będzie podlegał dochód z działalności polegającej na prowadzeniu przedszkola niepublicznego tylko w części przeznaczonej na cele tego przedszkola zgodnie z ww. wykładnią, natomiast pozostały dochód będzie podlegał opodatkowaniu na zasadach ogólnych; 2. wydatki poniesione na zakup samochodu nie mieszczą się w katalogu wydatków na cele przedszkola (szkoły) w rozumieniu art. 21 ust. 1 pkt 36 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Brak możliwości obniżenia kwot podatku należnego o kwotę podatku naliczonego

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Z przywołanych przepisów art. 22j ust. 2 pkt 1 wynika, że podatnik może zastosować indywidualną stawkę amortyzacji, jeżeli nabył używany samochód, który był wykorzystywany u poprzedniego właściciela (przed nabyciem przez podatnika) przez wymagany okres co najmniej 6 miesięcy. Jednakże przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych nie określają rodzaju dokumentów potwierdzających fakt, iż nabyty samochód przed wprowadzeniem go do ewidencji środków trwałych, był używany. Ciężar udowodnienia takiego stanu rzeczy spoczywa na podatniku

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

możliwość odliczenia podatku naliczonego przy zakupie samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Prawo do odliczenia podatku naliczonego wynikającego z faktur związanych z zakupem samochodu ze środków PFRON.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 49 ms