Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: członkowie spółdzielni

Czy podatnikowi przysługuje zwolnienie z opodatkowania, w przypadku spłaty przez niego w czynszu części kredytu inwestycyjnego zaciągniętego przez TBS Sp. z o.o.

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Pytanie Podatnika dotyczy zastosowania przepsiu art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy o VAT.

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie w związku z wnioskiem (l. dz. 3270/05) Podatnika z dnia 20.09.2005 r. (data wpływu 26.09.2005 r.), w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu zastosowani ...

Czy opłaty za używanie garaży, będących własnością podatnika, które są w posiadaniu członków na podstawie spółdzielczego własnościowego prawa podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, w przypadku gdy członkom tym służy jednocześnie spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego?

DECYZJA Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 w związku z art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), po dokonaniu z urzędu weryfikacji postanowienia Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 25.05.2005r., nr 1471/NUR2/443-128/05/BZ, dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakre ...

Dotyczy kwestii opodatkowania podatkiem od towarów i usług czynności polegającej na ustanowieniu odrębnej własności dla udziału w garażu podziemnym (miejsce postojowe ) budynku mieszkalnego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216, art 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 27.03.2006r. (data wpływu do Urzędu 30.03.2006r.) w sprawie wydania pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga - stwierdza, że stanow ...

Dotyczy kwestii opodatkowania 19% zryczałtowanym podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochodu ogólnego wypracowanego z produkcji rolniczej i pozarolniczej przeznaczonego na powiększenie wkładów pieniężnych członków spółdzielni będących osobami fizycznymi.

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 oraz art. 233 § 1 pkt 2 lit. a w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Opolu po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 6 lipca 2006r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Kluczborku z dnia 29 czerwca 2006r. Nr PDF-III-415(12)06/HT dotyczące interpretacji przepis ...

Pytanie podatnika „Czy członkowie spółdzielni oraz osoby niebędące członkami spółdzielni, którzy otrzymali dofinansowanie do wymiany stolarki okiennej uzyskują przychód z "innych źródeł", co za tym idzie spółdzielnia ma obowiązek sporządzić dla nich informację PIT-8C"?.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm.) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest nieprawidłowe. U Z A S A ...

- Czy w takim przypadku obowiązuje stawka podatku od towarów i usług 22 % za wydzielony lokal, w którym prowadzona jest działalność gospodarcza ?

P O S T A N O W I E N I ENa podstawie:- art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz. 60 ze zm.),- art. 5 ust. 1 pkt 1, art. 41 ust. 1 oraz art. 43 ust. 1 pkt 11 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) zwanej dalej ustawą o VAT,- § 8 ust. 1 pkt 18 rozporządzenia Ministra Finansów z ...

Członkowie spółdzielni mieszkaniowej wymieniają na własny koszt stolarkę okienną, a następnie po dokananiu odbioru montażu wypłacany jest ekwiwalent pieniężny za jej wymianę, zgodnie z zasadami określonymi w przepisach wewnętrznych spółdzielni. Czy spółdzielnia po zakończeniu roku podatkowego powinna sporządzić PIT-8C ?.

P O S T A N O W I E NI E Na podstawie art. 216 i art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) stwierdzam, że stanowisko Spółdzielni zawarte we wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych jest prawidłowe. U Z A S A D ...

Czy w wypadku dokonania wypłaty stanowiących majątek masy upadłości Spółdzielni kwot jakie syndyk zamierza wypłacić członkom spółdzielni po całkowitym zaspokojeniu wszystkich wierzycieli upadłej Spółdzielni jest obowiązany do naliczenia i odprowadzenia do urzędu skarbowego zaliczki na podatek dochodowy od tego rodzaju dochodów indywidualnych spółdzielców, czy też obowiązek podatkowy obciąża członków spółdzielni, a kwoty wypłacone tym członkom stanowić będą ich dochód w rozumieniu ustawy o PIT, od którego odprowadzą sami podatek dochodowy.

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity ogłoszony w Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 roku ze zmianami) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych ...

W 2006 roku nastąpiło zbycie ekspektatywy, tj. spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu za pośrednictwem Agencji Nieruchomości.W związku z powyższym podatnik zapytuje czy w przypadku gdy uzyskany przychód ze zbycia przedmiotowej ekspektatywy nie podlega opodatkowaniu 10% zryczałtowanym podatkiem dochodowym odsetki od kredytu, które zostały naliczone przy wzięciu kredytu na nabycie tej ekspektatywy, koszty sporządzenia aktu notarialnego nabycia ekspektatywy i usługi pośrednictwa przy zbyciu ekspektatywy są kosztami uzyskania przychodu.

Na podstawie art.216 i art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz.60 z późn.zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Bemowo stwierdza, że stanowisko Pani przedstawione we wniosku z dnia 29.11.2006r. w części opodatkowania dochodów uzyskanych z tytułu zbycia ekspaktatywy jest prawidłowe. UZASADNINIE W dniu 13.11.2006r. wpłynął do tutejszego Or ...

Generowanie strony w 37 ms