Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: moc wiążąca

1. internetowy zakup programu komputerowego od kontrahenta z państwa trzeciego przez osobę fizyczną nie będącą podatnikiem podatku od towarów i usług 2. import usług elektronicznych 3. moc wiążąca interpretacji podatkowej w indywidualnej sprawie

DECYZJA Na podstawie art. 14 b § 5 pkt 1 w związku z art. 233 § 1 pkt 2 lit. a oraz art. 239 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez Stronęna postanowienie z dnia 17.03.2006 r. nr 1434/PV/443-15/06/ABS Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga wydane w trybie art.14 a § 1 i § 4 Ordynacji Podatkowej w przedm ...

O zachowaniu 3 miesięcznego terminu do wydania postanowienia w sprawie interpretacji podatkowej, decyduje data wydania postanowienia, a nie data jego doręczenia. Przepisy art. 14b § 2 i § 3 ordynacji podatkowej wyraźnie bowiem łączą skutek związania organu postanowieniem z chwilą jego wydania a nie doręczenia.

Wyrokiem z dnia 27 lutego 2007 r., sygn. akt III SA/Wa 4174/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uchylił zaskarżoną decyzję i poprzedzające ją postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa - Bemowo z dnia 21 września 2005 r., stwierdził, że uchylone akty nie mogą być wykonane w całości oraz zasądził od Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie kwotę 440 zł tytułem zwrotu kosztów postępow ...

W ocenie Sądu, termin, o którym mowa w art. 14b § 3 Ordynacji podatkowej może być uznany za zachowany tylko wówczas, gdy przed jego upływem postanowienie w przedmiocie wniosku o interpretację zostanie skutecznie doręczone wnioskodawcy.

Zaskarżoną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie decyzją z dnia 7 listopada 2006 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie utrzymał w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie z dnia 21 sierpnia 2006 r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego. Z akt rozpoznawanej sprawy wynika ...

Czy wobec tego, że interpretacja Izby Skarbowej nie została dotychczas zmieniona mają do niego zastosowanie przepisy art. 14k i 14m Ordynacji podatkowej w związku z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), to znaczy nadal może dokonywać obniżenia dochodu podlegającego opodatkowaniu o część strat z lat ubiegłych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Min ...

Czy w/w Postanowienie zachowuje moc wiążącą po nowelizacji przepisów ustawy o VAT, która nastąpiła z dniem 1 grudnia 2008 r. na podstawie ustawy zmieniającej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w i ...


„Czy prawa wynikające z interpretacji indywidualnych, wydanych dla spółek przejmowanych po dniu 1 lipca 2007r., przejdą po połączeniu na Spółkę, jako następcę prawnego spółek przejmowanych?”

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 12 ms