Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: akcja

Przepisy art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926; zm.: z 1997 r. Nr 160, poz. 1083; z 1998 r. Nr 106, poz. 668; z 1999 r. Nr 11, poz. 95) są zgodne z art. 47, art. 31 ust. 3, art. 49, art. 51 ust. 1, art. 77 ust. 2 oraz art. 78 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej.

I 1. We wniosku Rzecznik Praw Obywatelskich kwestionuje uprawnienia naczelnika urzędu skarbowego określone w przepisach art. 182 i art. 183 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm., dalej ordynacja podatkowa), do żądania ujawnienia przez banki, domy maklerskie, towarzystwa funduszy powierniczych i towarzystwa funduszy inwestycyjnych informacji chroni ...

Przychody z kapitałów pieniężnych

W odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2002 r Urząd Skarbowy Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje, iż podziela Pani stanowisko. Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr. 14 z 2000 r. poz. 176 ze zm.) za przychod ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na pismo z dnia 2003-02-05 w sprawie zwolnienia od podatku dochodowego dochodów przeznaczonych na cele statutowe z tytułu sprzedanych akcji przez Związki Zawodowe, Urząd Skarbowy w Jędrzejowie przedstawia następujące stanowisko: Zgodnie z postanowieniami art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. Nr 54, poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania ...

Kiedy powstaje obowiązek podatkowy z tytułu sprzedaży akcji, nabytych w drodze spadku, dokonanej w grudniu 2003 r.?

W dniu 30.12.2003 r. złożono w Domu Maklerskim zlecenie sprzedaży akcji, nabytych w drodze spadku. Akcje te zostały sprzedane na sesji w dniu 30.12.2003 r., natomiast dopiero w dn. 06.01.2004 r. nastąpiła wypłata pieniędzy z tytułu sprzedaży akcji. Zgodnie z art.17 ust. 1 pkt 6 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (DZ. U. Nr 14 poz. 176 z 03.03.2000 r. ze zm. ) w ...

Czy w związku z zamiarem zbycia w 2004 r. akcji Banku nabytych w tzw. „transzy pracowniczej” obowiązuje mnie nowy tryb rozliczenia dochodu ze zbycia akcji na PIT-C, tj. należny podatek 19%, liczony wyłącznie od dochodu ze zbycia akcji?

Z postanowień art. 10 ust. 1 pkt 7 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity - Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) wynika, że jednym ze źródeł przychodu są kapitały pieniężne i prawa majątkowe, w tym odpłatne zbycie praw majątkowych. Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 6 w/w ustawy za przychody z kapitałów pieniężnych uważa się należne, choćby nie z ...

Pytanie dotyczy przychodu z odpłatnego zbycia akcji oraz zaliczania do kosztów uzyskania przychodu wydatków na ich nabycie.

Wnioskująca w latach 1997-2000 nabyła akcje spółki poprzez objecie kolejnych ich emisji w całości za wkład gotówkowy w wysokości 53.613.049,87 zł. W 2001r. ogłoszono likwidację spółki, której akcje nabył Podatnik. Z uwagi na złą sytuację finansową likwidowanej firmy i pogłębiające się zadłużenie (strata za lata 1997-2002 wyniosła 54.495.000,00 zł), Wnioskująca zmuszona była uznać, iż ma miejsce tr ...

Czy występuje obowiązek podatkowy w przypadku podwyższenia kapitału zakładowego z kapitału zapasowego utoworzonego z nadwyżki cen emisyjnych nad wartością nominalną akcji (agio emisyjne).

Na podstawie art. 24 ust. 5 pkt 4 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tj. Dz.U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym dochód przeznaczony na podwyższenie kapitału zakładowego, a w spółdzielniach - dochód przeznaczony na podwyższenie funduszu udziałowego oraz ...

Proszę o wskazanie metody obliczenia kwoty zapłaconego podatku należnego od nabycia w drodze spadku akcji, będących jednym ze składników masy spadkowej oraz podanie podstawy prawnej obliczania zapłacoenego podatku od spadku?

Odpowiadając na pismo z dnia 14 marca 2004r. w sprawie podatku zapłaconego od poszczególnych składników masy spadkowej dla potrzeb zastosowania zwolnienień od podatku dochodowego od osób fizycznych przysługujących w przypadku odrębnej sprzedaży tych składników, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp. informuje, iż zgodnie z art. 21 ust.1 pkt 105 Ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodo ...


W jakim terminie i w jakiej wysokości należy odprowadzić podatek dochodowy od sprzedanych w 2004 r. akcji zakupionych w zakładzie pracy po cenach prefarencyjnych?

Stosownie do postanowień zawartych w art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na Pana żądanie z dnia 10.02.2004 r., dotyczące udzielenia informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Brzesku informuje: Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż w 1992 roku nabył Pan po cenac ...

Generowanie strony w 25 ms