Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: hipoteka

1. Przepis art. 35 Ordynacji podatkowej określający daty powstania hipoteki ustawowej rozróżnia między dniem doręczenia decyzji (pkt 1) i dniem wydania decyzji (pkt 2 i 3). 2. Datą wydania przez organ podatkowy decyzji określającej wysokość zaległości podatkowej jest data jej podpisania przez osobę upoważnioną do jej wydania, przy czym w razie wątpliwości jest to data umieszczona w decyzji (art. 210 § 1 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). Nie wyklucza to przeprowadzenia dowodu przeciwnego, że data wydania decyzji jest inna niż w niej wskazana.

Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie - Ośrodek Zamiejscowy w Szczecinie wyrokiem z dnia 21 lutego 2001 r. SA/Sz 1880/99 uchylił decyzję Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 28 września 1999 r. utrzymującą w mocy decyzję inspektora kontroli skarbowej z Urzędu Skarbowego w K. z dnia 23 grudnia 1998 r., określającą E. podatek dochodowy od osób fizycznych za 1992 r. Sąd uznał za zbędne ustosunkowywa ...

Czy podatnik jest zobowiązany do zapłaty podatku od czynności cywilnoprawnych od hipoteki przymusowej wpisanej na podstawie art. 109 ustawy o księgach wieczystych i hipotece na nieruchomości stanowiącej własność dłużnika?

Izba Skarbowa w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) dokonuje zmiany informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego udzielonej przez Drugi Urząd Skarbowy w Rzeszowie, pismem z dnia 31.01.2003 r. (znak: II US.VIL434/24/2003) w sprawie opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych ustano ...

Odliczenia od podatku

Naczelnik Pierwszego Urzędu skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 28.08.2003 r. (data wpływu do Urzędu) w sprawie przeznaczenia oszczędności z kasy mieszkaniowej na opłacenie rat kredytu hipotecznego informuje: Stosownie do art. 27a ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 26.07.1991 ...

Zapytanie spółki z o.o. - - czy w przypadku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego w upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki nabywca odpowiada za długi upadłego zabezpieczone hipoteką, - czy z chwilą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje możliwość odstąpienia od egzekwowania należności objętych hipoteką?

W odpowiedzi na zapytanie spółki z o.o. - - czy w przypadku zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa będącego w upadłości w trybie sprzedaży z wolnej ręki nabywca odpowiada za długi upadłego zabezpieczone hipoteką, - czy z chwilą zakupu zorganizowanej części przedsiębiorstwa istnieje możliwość odstąpienia od egzekwowania należności objętych hipoteką? Urząd Skarbowy w Nysie działając na podsta ...

w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki przy zawarciu umowy o zniesienie współwłasności bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego

Odpowiadając na Pańskie pismo z dnia 17 grudnia 2003 r. (data wpływu do Urzędu - 22 grudnia 2003 r.) w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych od ustanowienia hipoteki przy zawarciu umowy o zniesienie współwłasności bądź darowizny spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie stosowanie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - O ...

Czy można zaliczyć do kosztów prowadzonej działalności gospodarczej wydatki związane z pożyczką hipoteczną tzn. odsetki, prowizje, opłaty sądowe i notarialne. Pożyczka została w całości przeznaczona na spłatę kredytu obrotowego na rachunku bieżącym zaciągniętego przez podatnika dla potrzeb działalności gospodarczej.

Zgodnie z treścią art. 22 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14 poz. 176 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23 ww. ustawy. Z treści art. 23 ust. 1 pkt 8 lit. a i pkt 32 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, odsetki od otrz ...

Czy nabywca nieruchomości z wolnej ręki w postępowaniu upadłościowym ponosi odpowiedzialność za zaległości podatkowe upadłej spółki w szczególności zabezpieczone hipoteką? Czy w przypadku umownego lub sądowego zniesienia współwłasności przez podział fizyczny nieruchomości hipoteka skarbowa ciążąca dotychczas na udziale współwłaściciela obciąża w dalszym ciągu nowo powstałe nieruchomości?

W myśl art. 120 § 1 rozporządzenia Prezydenta Rzeczypospolitej - Prawo upadłościowe (Dz. U. z 1991 r. Nr 118, poz. 512 ze zm.) sprzedaż dokonywana w postępowaniu upadłościowym ma te same skutki prawne, jakie ma sprzedaż w postępowaniu egzekucyjnym. Równocześnie art. 113 § 2 ww. rozporządzenia stanowi, że nabywca przedsiębiorstwa nie odpowiada za długi upadłego, także zabezpieczone hipoteką. Natomi ...

Spółka zbyła nieruchomości obciążone hipoteką, nabywca uzależnił nabycie nieruchomości ze spłatą przez spółkę przedmiotowej hipoteki. Spółka spłaciła zobowiązanie hipoteczne, uzyskując zwolnienie nieruchomości z zabezpieczenia hipotecznego. W opinii spółki wydatki poniesione na spłatę obciążenia hipotecznego oraz koszty wypłacone dla pośrednika w obrocie nieruchomościami stanowią dla spółki koszty uzyskania przychodu.

Zgodnie z treścią art. 65 ust. 1 ustawy z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hipotece (t.j. Dz. U. z 2001 r. Nr 124, poz. 1361, ze zm.) w celu zabezpieczenia oznaczonej wierzytelności można nieruchomość obciążyć prawem, na mocy którego wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu na to czyją stała się własnością i z pierwszeństwem przed wierzycielami osobistymi wła ...

Podatnik prosi o udzielenie informacji na temat zasadności poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od hipoteki kaucyjnej.

Opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych podlega ustanowienie hipoteki wyłącznie wtedy, gdy stanowi ono czynność cywilnoprawną dokonywaną w drodze umowy. Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 litera „h” ustawy z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) podatkowi temu podlega czynność ustanowienia hipoteki umownej (zwykłej) i hipoteki kaucyjne ...

Czy złożona przez jedną stronę czynności cywolnoprawnych deklaracja podatkowa PCC-1 wymaga uzupełnienia podpisu przez drugą stronę tej czynności?

Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.), podatnicy są obowiązani, bez wezwania organu podatkowego, złożyć deklarację w sprawie podatku od czynności cywilnoprawnych oraz obliczyć i wpłacić podatek w terminie 14 dni od dnia powstania obowiązku podatkowego, z wyłączeniem przypadków, gdy podatek jest pobierany prz ...

Generowanie strony w 3 ms