Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: specjalistyczna praktyka lekarska

Czy w przypadku prowadzenia przez podatniczkę działalności gospodarczej - Specjalistyczną Praktykę Lekarską, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów wydatki na zakup pralki?

Zgodnie z art. 14a § 1 Ordynacji podatkowej stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w ich indywidualnych sprawach, w któryc ...

Czy istnieje możliwośc opłacania podatku liniowego z tytułu prowadzonej działalności gospodarcaej w zakresie usług lekarskich i rehabilitacyjnych w ramach kontraktu ze szpitalem X jednoczesnie będąc zatrudnioną na podstawie umowy o pracę w tym szpitalu lecz wykonując inne usługi?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Opolu, działając na podstawie art. 216 i art.14a §1 i §4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 Nr 8 poz. 60 ze zmianami), po rozpatrzeniu Pani wniosku z dnia 01 sierpnia 2006r., który wpłynął do tutejszego organu podatkowego w dniu 16 sierpnia 2006r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie ...

Czy wydatki na studia podyplomowe w zakresie zarządzania jednostkami opieki zdrowotnej mogą być zaliczone do kosztów działalności gospodarczej (praktyka lekarska)?

Wnioskodawca jest lekarzem ze specjalizacją anestezjologii i medycyny ratunkowej i prowadzi praktykę lekarską, w ramach której wykonuje czynności lekarskie jeżdżąc w karetce reanimacyjnej Pogotowia Ratunkowego. Ponadto prowadzi szkolenia z zakresu udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy dla służb ratowniczych oraz podstawowej pierwszej pomocy dla szerokiego ogółu ludności. Uzyskiwane z tej dzia ...

Czy wydatki ponoszone przez lekarza, w związku z rozpoczętym przewodem doktorskim stanowią koszty uzyskania przychodu z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie indywidualnej praktyki lekarskiej?

Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz. 60 z późn. zm. ) w odpowiedzi na wniosek z dnia 23 listopada 2006 roku (data wpływu do Urzędu 24 listopada 2006 roku) o udzielenie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów ...

1.Czy wydatki poniesione przed datą rozpoczęcia działalności gospodarczej na wpis do rejestru działalności gospodarczej, rejestrację specjalistycznej praktyki lekarskiej w Lubelskiej ......., zawarcie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej lekarza, zakup pieczątki firmowej stanowią koszty uzyskania przychodu z tej działalności?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 2, § 3, § 4, art. 14 b § 1 , § 2 i art. 216 i art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa / j.t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8 poz. 60 /, Naczelnik Urzędu Skarbowego we Włodawie postanawia uznać stanowisko zawarte we wniosku o interpretację przepisów prawa podatkowego z dnia 21.12.2006 r. za prawidłowe w zakresie poda ...

Czy praktyka lekarska i pełnienie funkcji zastępcy kierownika NZOZ wykonywana na rzecz spółki w związku z umową zlecenia zawartą przez Podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej spółką NZOZ będą uznane za czynności wykonywane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a osiągniętych z nich dochód będzie mógł być opodatkowany 19% podatkiem liniowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków - Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r. (wpływ do tut. Organu podatkowego 24.01.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego ...

Czy praktyka lekarska wykonywana na rzecz spółki w związku z umową zlecenia zawartą przez Podatnika w ramach prowadzonej działalności gospodarczej a spółką prowadzącą NZOZ będzie uznana za czynności wykonywane w ramach prowadzonej jednoosobowej działalności gospodarczej, a osiągnięty z nich dochód będzie mógł być opodatkowany 19% podatkiem liniowym?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Śródmieście działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23.01.2007 r. (wpływ do tut. Organu podatkowego 24.01.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w ...

Czy (....) lekarze (....) będą traktowani jak pracownicy przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych na podstawie umowy cywilnoprawnej i płatnikiem podatku od osób fizycznych będzie Szpital ( art. 31 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych), czy też będą mieli status przedsiębiorcy i będą rozliczali się we własnym zakresie?

Na podstawie art.14 a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Wojewódzkiego Szpitala Specjaslistycznego z dnia 28 marca 2007 r. (data wpływu: 4 kwietnia 2007r.) żądającego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodow ...

Czy prowadząc działalność gospodarczą - Prywatny Gabinet Lekarski - moża być współwłaścicielem spółki cywilnej i wystawiać na jej rzecz raz w miesiącu rachunek?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. nr 8 poz. 60 ze zm.) uznał stanowisko wnioskodawcy zajęte we wniosku z dnia 08.06.2007 r., uzupełnione w dniach 25.06 i 16.07.2007 r. o pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodo ...

Czy udział w szkoleniu stanowi dla uczestnika przychów podlegający opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka prowadzi w Polsce dystrybucję sprzętu medycznego (dalej: Urządzenia). Urządzenia te służą do przeprowadzania tomografii komputerowej wykonywania rezonansu magnetycznego oraz ultrasonografii. W związku z technologicznym zaawansowaniem Urządzeń do ich właściwego wykorzystania niezbędna jest nie tylko specjalistyczne wiedza medyczna, le ...

Generowanie strony w 92 ms