Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: powierzchnia

1. miejsce świadczenia usług organizowania wystaw, targów i kongresów, polegających na projektowaniu, budowie i wyposażaniu stoisk na powierzchni wystawienniczej wynajętej przez zleceniodawcę usługi. 2. usługi związane z nieruchomościami

DECYZJA Na podstawie art.14 b § 5 w związku z art. 233 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), po rozpoznaniu zażalenia wniesionego przez Stronę na postanowienie z dnia 25.10.2005 r. nr 1433/PV/443-137b/05/MAS Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Praga wydanew trybie art.14 a § 1 i § 4 Ordynacji Podatkowej, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszaw ...

#61548; Czy powiększenie mieszkania o przylegający hol za zgodą Spółdzielni będzie podlegać opodatkowaniu VAT i w jakiej wysokości?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku z dnia 28 czerwca 2007 r. / dat ...

W jaki sposób określić wartość udziału w lokalu mieszkalnym który został rozbudowany, przed nabyciem spadku, przez udziałowca będącego spadkobiercą, na jego wyłączny koszt?

Przedmiotem spadku, którego jednym ze spadkobierców jest wnioskodawca, jest udział do 5/8 części lokalu mieszkalnego. W pierwotnym stanie mieszkanie miało powierzchnię 43,89m2 i stanowiło współwłasność w 5/8 części - spadkodawczyni, w 1/8 części – wnioskodawcy i w 2/8 części - jego brata. Współwłaściciel posiadający udział do 2/8 części powiększył mieszkanie za własne środki, przy czym ze względu ...

Nabycie prawa do spadku po zmarłym dziadku, nabycie mieszkania

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Zatem w sytuacji, gdy wynajmowana powierzchnia wystawiennicza, targowa, położona jest poza terytorium kraju usługi organizowania targów, kongresów, wystaw nie podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług w Polsce, nie mieszczą się bowiem w katalogu czynności, wymienionych w art. 5 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

CIT - opodatkowanie Wspólnoty mieszkaniowej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy w związku z udostępnieniem nieruchomości przez X , po stronie Spółki powstanie przychód z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób pranych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy udostępnienie przez Wnioskodawcę powierzchni biurowej spółce X , które będzie skutkowało obniżeniem wynagrodzenia za świadczone przez spółkę X usługi, dla Wnioskodawcy będzie stanowiło przychód z tytułu nieodpłatnego udostępnienia nieruchomości w świetle art. 13 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?Czy Wnioskodawca będzie miał prawo do zaliczenia całości odpisów amortyzacyjnych od przedmiotowej nieruchomości do kosztów uzyskania przychodów

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy kwota czynszu za okres 2001-2006 udokumentowana fakturą otrzymaną przez Spółkę w 2007 r. (i zaksięgowana w 2007 r.) (będącą tzw. kosztem uzyskania przychodów innym niż bezpośrednio związanych z przychodem) może być zaliczona w całości do kosztów uzyskania przychodów 2007 roku, tj. w dacie poniesienia przedmiotowej kwoty?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...


Generowanie strony w 68 ms