Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: nadzór budowlany


Czy usługi w zakresie nadzoru technicznego inwestycji zlokalizowanej w Brazylii podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług wg stawki 0% ?

Wnioskiem z 2 lutego 2007r. (wpływ do Urzędu 13 lutego 2007r.) zwrócił się Pan z prośbą o wydanie pisemnej interpretacji w zakresie zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług. Z wniosku wynika, iż od dnia 1 lutego 2007r. rozpoczął Pan działalność w zakresie usług inżynierskich i ma zamiar podpisać umowę z firmą hiszpańską na nadzór techniczny inwestycji zlokalizowanej w Brazylii ( ...

Czy przychód uzyskany zgodnie z zawartą umową zlecenia stanowi źródło przychodu, o której mowa w art. 13 pkt 8 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8 poz. 60 z późn.zm.), art. 10 ust. 1 pkt 2, art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 26.07.1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 z późn. zm.) - Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle po rozpatrzeniu Pana wniosku z dnia 27.04.2007 roku w sprawie udzielenia ...

wydatki poniesione przez Spółkę spełniają kryteria określone w art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, przez co można je zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 08.10.2008r. (data wpływu 13.10.2008r.) do usunięcia naruszenia prawa poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 19.09.2008r. Nr IP-PB3-423-827/08-5/MW (doręczonej 24.09.08r.), złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. ...

Czy Wnioskodawczyni ma prawo zaliczyć koszty poniesione z tytułu umowy o świadczenie usług polegających na nadzorowaniu inwestycji w przedstawionym powyżej stanie faktycznym bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy przy ustaleniu podstawy opodatkowania Spółka może uwzględnić jako koszty uzyskania przychodu wydatki poniesione w związku z zawarciem i wykonaniem umowy sprzedaży, tj. m.in. koszty nadzoru budowlanego, koszty opłat notarialnych i sądowych, koszty poniesione na rzecz pośrednika nieruchomości, koszty operatów szacunkowych, koszty doradztwa prawnego i podatkowego, koszty gwarancji bankowej, koszty odsetek od pożyczek zaciągniętych na finansowanie w/w wydatków?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministr ...

Czy możliwe jest zaliczenie kwoty 255 903,30 zł do kosztów uzyskania przychodów w rozumieniu ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy koszty finansowania procesu deweloperskiego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych (w tym koszty odsetek, różnic kursowych, prowizji bankowych, wycen na rzecz banków itp.), ponoszone przez Spółkę będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Czy koszty finansowania procesu deweloperskiego pochodzącego ze źródeł zewnętrznych (w tym koszty odsetek, różnic kursowych, prowizji bankowych, wycen na rzecz banków itp.), ponoszone przez Spółkę będą stanowiły w przypadku Spółki koszty bezpośrednio związane z przychodami, o których mowa w art. 15 ust. 4, 4b i 4c ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. u. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. u. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...


Generowanie strony w 23 ms