Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekazanie usług

Zarówno na etapie realizacji podjętej inwestycji, jak i na etapie sprzedaży tej nieruchomości gruntowej wraz z wykonanymi fundamentami pawilonu - nie istniały ani podstawy faktyczne, ani też podstawy prawne, które uzasadniałyby traktowanie J w tym zakresie jako podatnika podatku od towarów i usług.

Urząd Skarbowy w S. decyzją z dnia 30 grudnia 1999 r. wydaną na podstawie art. 2, art. 4 i art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, póz. 50 ze zm. - powoływanej nadal jako: ustawa o podatku od towarów i usług) określił J. zobowiązanie w podatku od towarów i usług za lipiec 1999 r. w kwocie 149.275,- zł oraz zaległość podatk ...

Czy firma wynajmująca od osoby fizycznej na podstawie umowy najmu mieszkanie – przeznaczone na potrzeby pracownika, kwotę na wynajem musi ująć w fakturze wewnętrznej i umieścić ją w rejestrze sprzedaży jako sprzedaż zwolnioną ?

W odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2004r.(data wpływu 14.01.2004r.) bez znaku, stosownie do art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew informuje: Zgodnie z art. 2 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) opoda ...

Czy należy wykazywać VAT należny z tytułu zakupu usług obcych gastronomicznych przekazanych na potrzeby reklamy i reprezentacji oraz przekazanych w siedzibie spółki pracownikom i wystawić fakturę wewnętrzną.

Sp. z o.o. zwróciła się pismem z dnia 13.02.2004 r (data wpływu 18.02.2004 r.) do Naczelnika Lubuskiego Urzędu Skarbowego - o udzielenie informacji w zakresie stosowania prawa przedstawiając następujące wątpliwości natury prawnej: czy należy wykazać VAT należny z tytułu zakupu usług gastronomicznych przeznaczonych na potrzeby reprezentacji i reklamy oraz wystawić fakturę wewnętrzną w przypadku: za ...

Czy czynność polegająca na przekazaniu lub zużyciu towarów na cele reprezentacji i reklamy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług bez względu na to czy podatnikowi przysługiwało prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka w związku z prowadzoną działalnością ubezpieczeniową, w celu reklamowania(promowania) swoich produktów oraz firmy, jak również w celu wpływania na utrzymanie i poprawę wizerunku firmy w kontaktach z klientami i kontrahentami, przekazuje bądź zużywa na te cele określone towary. Reklama prowadzona jest w sposób publiczny jak i niepubliczny. Przek ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług:1) przekazanie na potrzeby swoich pracowników zakupionych w obcych osrodkach wczasów i kolonii, które częściowo podlegają refundacji z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych2) przekazanie dla dzieci pracowników paczek świątecznych finansowanych z ZFŚS3) przekazanie na potrzeby swoich emerytów i rencistów drewna opałowego, którego koszty pokrywane są z ZFŚS4) udzielanie pożyczek i zapomóg pracownikom z ZFSS.

Działając na podstawie art.14a §1 ustawy z dnia 29.08. 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz.U. Nr 137 poz.926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Prudniku w odpowiedzi na pismo z dnia 2004.08.04 nr Zn. Spr.K-32-167/04 (data wpływu 2004.09.20) uzupełnione pismem z dnia 2004.10.08 w sprawie udzielenia odpowiedzi na zadane tematy, informuje co następuje: W przesłanym piśmie Jednostka Wasza zapytuje czy ...

Pytanie podatnika dotyczy zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania towarów i usług na rzecz pracowników finansowanych z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych?

Działając na podstawie art.14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r Ordynacja podatkowa (Dz.U.Nr 137 poz.926 ze zm.), w związku z pismem z dnia 02.11.2004 r. nr GK.216/2/04 (wpływ do tut. Urzędu Skarbowego 03.11.2004 r.) w sprawie udzielenia informacji o zakresie stosowania przepi-sów prawa podatkowego w odniesieniu do opodatkowania podatkiem od towarów i usług przekazania towarów i usług na ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne świadczenia na rzecz pracowników finansowane w całości z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych?

Na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług podlega odpłatna dostawa i odpłatne świadczenie usług na terytorium kraju ( art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy). Na równi z odpłatną dostawą towarów i odpłatnym świadczeniem usług traktuje się przekazanie przez podatnika towarów należących do jego przedsiębi ...

Czy podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług nieodpłatne wykonanie remontu kotłowni dla szkoły publicznej, który został sfinansowany dotacją ze środków zagranicznych związaną z ochroną środowiska?

W dniu 2005-02-02 tamt. Stowarzyszenie zwróciło się pismem z dnia 2005-01-31, uzupełnionym pismem z dnia 2005-02-23, z zapytaniem odnośnie opodatkowania podatkiem od towarów i usług nieodpłatnego wykonania remontu kotłowni dla szkoły publicznej, który został sfinansowany dotacją ze środków zagranicznych, związaną z ochroną środowiska. Świadczenie tej usługi nie miało w związku z tym charakteru odp ...

Czy należy opodatkować sprzedaż biletów, czy nieodpłatne przekazanie zaproszeń podlega opodatkowaniu ?.

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków – Stare Miasto działając stosownie do treści art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) uprzejmie informuje: W świetle art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535) stowarzyszenie prowadząc działalność usługową, niezależnie od jej wyników, prowadzą działalno ...

Pytanie podatnika dotyczy zakresu opodatkowania podatkiem VAT nieodpłatnego przekazania towarów i usług na rzecz pracowników, ich rodzin oraz byłych pracowników finansowanych w całości z ZFŚS.

Zgodnie z przedstawionym przez Stronę stanem faktycznym Spółka dokonuje nieodpłatnego przekazania towarów i usług na rzecz pracowników, ich rodzin oraz byłych pracowników, które finansowane są w całości z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych. Zdaniem Spółki, zgodnie z art. 88 ust. 1 pkt 2 oraz ust 3 pkt 3 ustawy, w przypadku nieodpłatnego przekazania towarów finansowanych w całości z Zakładow ...

Generowanie strony w 79 ms