Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychody nieodpłatne

Czy powstaje przychód u członka zarządu z tytułu ponoszenia przez spółkę składek na ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej DO, w sytuacji gdy zawarta będzie umowa ubezpieczenia bez wskazywania personalnego poszczególnych członków zarządu tj. bezimiennie ?

Naczelnik Świętokrzyskiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki otrzymanego dnia 20.04.2006 r. w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, st ...

Wnioskująca skierowała do tutejszego organu podatkowego prośbę o udzielenie pisemnej interpretacji o zakresie stosowania art. 12 ust. 1 pkt 2 oraz art. 12 ust. 6a ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych.

Wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego wpłynął do organu podatkowego w dniu 15.05.2006r., natomiast w dniu 19.06.2006r. wpłynęło uzupełnienie podania. W powyższym podaniu Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny: Spółka zawarła zamówienie na dostawę artykułów higienicznych na okres jednego roku. Udzielenie zamówienia poprzed ...

Kiedy użyczenie lokalu stanowi przychód z działalności gospodarczej?

Podatnik przedstawił następujący stan faktyczny sprawy: Od 01.09.2006 r. planuje rozpoczęcie działalności gospodarczej. Twierdzi, że do jej prowadzenia nie jest potrzebny żaden lokal, ponieważ główną działalnością będą szkolenia sportowe przeprowadzane na obiekcie Malta Ski w Poznaniu. Prowadząc szkolenie pełni funkcje instruktora narciarstwa. Wyjaśnia, że na terenie Malta Ski znajduje się pomiesz ...

Czy z tytułu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz stowarzyszenia wnioskodawca musi wykazywać przychód oraz w jaki sposób ustalić wysokość ewentualnego przychodu?

Sp. z o.o., jak wynika z treści złożonego pisma, jest od dnia 6.09.2006r. członkiem wspierającym Stowarzyszenia, posiadającego status organizacji pożytku publicznego. Spółka zamierza podpisać ze stowarzyszeniem porozumienie, mające na celu określenie rodzaju udzielonego wsparcia. Jako członek wspierający Spółka zamierza m. in.: - zezwolić swoim pracownikom, będącym jednocześnie członkami zwyczajny ...

Czy nieodpłatne użyczenie nieruchomości na cele prowadzonej przez spółkę jawną działalności gospodarczej bądź ustanowienie na rzecz spółki jawnej nieodpłatnego prawa użytkowania nieruchomością będzie rodzić obowiązek ustalenia przychodu i konieczność jego opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

Postanowienie Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) w związku z wnioskiem z dnia 29.09.2006r. (data wpływu do Urzędu 02.10.2006r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej skutków podatkowych jakie rodzi zawarcie umowy nieo ...

dot. wystąpienia przychodu z tytułu umorzenia skapitalizowanych odsetek

D e c y z j a Na podstawie art. 233 w związku z art. 239 i art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 roku Nr. 8, poz. 60 ze zm. ) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 21 września 2006 r. wniesionego przez Sp. z o. o. "C" na postanowienie z dnia 12.09.2006 r. znak 1472/ROP1/423-213/277/06/MC Naczelnika Drugiego Mazowieckieg ...

Pytanie dotyczy ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń w świetle art. 12 ust. 1-5 ustawy w związku z przekazaniem Spółce nieodpłatnie odpadów poużytkowych z opon do utylizacji.

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej ustalenia wartości nieodpłatnych świadczeń dotyczących otrzymanych odpadów poużytkowych z opon ...

Czy umorzone odsetki nie zaliczone uprzednio do kosztów uzyskania przychodów nie będą stanowiły dla Spółki przychodu w przypadku ich umorzenia przez Pożyczkodawców.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Ordynacja podatkowa (t.j. - Dz.U. z 2005r. Nr. 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych, tj. potwierdzenia, że umorzone odsetki nie zaliczone uprzednio do koszt ...

Czy nieodpłatne otrzymanie uprawnień do emisji zanieczyszczeń w ramach Krajowego Planu Rozdziału Uprawnień nie spowoduje powstania po stronie Spółki przychodu z tytułu nieodpłatnego świadczenia w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki XXX S. A z dnia 31 października 2006 r. (data wpływu 2 listopada 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p ...

Czy w związku z przekazaniem pracownikom nieodpłatnych obiadów własnej produkcji powstanie u spółki przychód należny z tytułu nieodpłatnych świadczeń ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 30.11.2006r. (data wpływu do urzędu 12.12.2006r) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie nie uznania za przychód należny sp. z o.o X nieodpłatn ...

Generowanie strony w 38 ms