Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odpowiedzialność spadkobiercy

Czy spadkobiercy są obowiązani zapłacić podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodu uzyskanego przez spadkodawcę ze sprzedaży akcji pracowniczych ?

Postanowienie Działając na podstawie art.14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oleśnie stwierdza że stanowisko zawarte we wniosku z dnia 01.06.2006 r., (data wpływu 05.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie d ...

braku obowiązku spadkobiercy podatnika VAT do sporządzenia remanentu likwidacyjnego dla podatku od towarów i usług na dzień śmierci spadkodawcy

Pismem z dnia 11 lipca 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 13.07.2006r.) Pani X zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej braku obowiązku spadkobiercy do sporządzenia remanentu likwidacyjnego dla podatku od towarów i usług. Wnioskodawczyni wskazała, że mąż, jako osoba fizyczna, prowadził samodzielnie działalność gospodarczą opodatkowaną podatkiem od ...

brak obowiązku spadkobiercy do rozliczenia uzyskanych w trakcie prowadzonej przez męża działalności należności za wykonane czynności podlegające opodatkowaniu VAT, składania deklaracji VAT-7 za kwiecień i za maj 2006r. oraz płacenia zobowiązań podatkowych wynikających z tych deklaracji

Pismem z dnia 11 lipca 2006r. (data wpływu do tutejszego Urzędu: 13.07.2006r.) Pani X zwróciła się do tutejszego organu podatkowego z zapytaniem w sprawie dotyczącej braku obowiązku spadkobiercy do rozliczenia uzyskanych w trakcie prowadzonej przez męża działalności należności za wykonane czynności podlegające opodatkowaniu VAT, składania deklaracji VAT-7 za kwiecień i za maj 2006r. oraz  ...

Czy spadkobiorcę obowiązuje podatek dochodowy od sprzedaży mieszkania, taki jaki obowiązywałby spadkodawcę, gdyby spadkobiorca nie zakupił w odpowiednim czasie nowego mieszkania ?

Na podstawie art. 14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. „Ordynacja podatkowa„ (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew uznaje za nieprawidłowe Pani stanowisko przedstawione w złożonym wniosku z dnia 14.01.2007 (data wpływu 17.01.2007 r.), uzupełnionym w dniu 30.01.2007 r. W dniu 17.01.2007 r. wpłynął do tut. urzędu Pani wniosek, o wydanie pisemnej i ...

Czy Wnioskodawczyni nabywa prawa do dysponowania ( ujęcia w swojej deklaracji VAT-7) nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z deklaracji VAT-7 męża lub czy może wystąpić o bezpośredni zwrot podatku VAT z deklaracji VAT-7 męża?

POSTANOWIENIE W dniu 19.06.2007r. Pani Halina ..... wystąpiła do tut. Organu podatkowego z wnioskiem o udzielenie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe, kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. W dniu 02.07.2007r. Wnioskodawca złożył uzupełnienie do przedmiotow ...

dotyczy odprowadzenia podatku dochodowego od osób fizycznych za 03 i 04/2007r. oraz 2006r. przez spadkobierców podatnika

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana ... z dnia 20.04.2007r. (data wpływu do tut. urzędu 12.06.2007r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej odprowadzenia podatku dochodowego ...

Czy na spadkobiercach ciąży obowiązek sporządzenia za lata 2006 i 2007 imiennych informacji PIT-11 i przekazanie ich pracownikom oraz urzędowi skarbowemu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Jak należy opodatkować kwotę uzyskaną z tytułu przymusowego wykupu w roku 2005 akcji małżonka, który zmarł w roku 2007, tj. czy należało wliczyć ją do masy spadkowej i opodatkować podatkiem od spadków i darowizn, czy też należało uwzględnić ją w zeznaniu rocznym PIT-38 i opłacić 19% podatek dochodowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Min ...

Zakres odpowiedzialności spadkobierców za zobowiązania podatkowe spadkodawcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy Wnioskodawca miał uprawnienie do wpisania nadwyżki podatku naliczonego nad należnym z ostatniej deklaracji VAT-7 ojca pana x w pozycję „kwota nadwyżki z poprzedniej deklaracji” pierwszej deklaracji VAT-7 syna pana y kontynuującego działalność ojca?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Generowanie strony w 53 ms