Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: budynki koszarowe

dotyczy: zakwalifikowanie budynków koszarowych do budynków mieszkalnych.

Prezydent Miasta Łodzi działając na podstawie art. 14a § 1-4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.- Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, ze zm.), art. 5 ust. 1 pkt 2 lit a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 844) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 5 maja 2006 r. (uzupełnionego pismem z dnia 7 czerwca 2006 r.) o udziele ...

Jaką stawkę podatku określoną w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych należy stosować dla budynków koszarowych.

POSTANOWIENIE Prezydent Miasta na podstawie: art. 14 a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8,poz 60 ze zm.), art. 39 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1980 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zm.). POSTANAWIA 1. udzielić na wniosek ............. z dnia 5 czerwca 2006 r. pisemnej interpretacji stwierdzając, że ...

Jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować do opodatkowania budynków koszarowych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 - j. t. ze zm.), art. 1a ust. 1, art. 4, art. 3 ust. 1 i art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 121, poz. 884 - j. t. ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 5 czerwca 2006 r. Rejonowego Zarządu Infrastruktury NR ...

dotyczy prawa do korzystania z ulgi odsetkowej w przypadku spałaty kredytu zaciągniętego na zakup od TBS lokalu mieszkalnego powstałego w wyniku przebudowy i zmiany sposobu użytkowania budynku koszarowego na budynek mieszkalny wielorodzinny

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4, ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 26b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 19.09.2006 r.(data wpływu do tut. organu 16.10.2006 r.) w sprawie udzi ...

W sprawie kwalifikacji nieruchomości zajętych bezpośrednio na zakwaterowanie żołnierzy dla celów złożenia deklaracji podatkowych.

Decyzją Na podstawie art. l4a § 1, art. l4b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, zm. Dz.U Nr 85, poz. 727, Nr 86, poz. 732, Nr 143, poz. 1199, Dz.U z 2006 r. Nr 66, poz. 470) Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Toruniu na posiedzeniu w dniu 10 sierpnia 2006 r., po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 26 czerwca 2006 r. ... w ... na pos ...

Jaką stawkę podatku od nieruchomości należy zastosować do opodatkowania budynków koszarowych?

POSTANOWIENIE Burmistrz ..., działając na podstawie art. 14a § 1 oraz art. 226 § 1 w związku z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (t. j. - Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu zażalenia Rejonowego Zarządu Infrastruktury w ... z dnia 24.08.2006 r. na postanowienie Burmistrza ...a z dnia 17.08.2006 r., Znak: KP.3110-2/12/2006 o pozostawieniu bez rozpat ...

Opodatkowania części budynku administracyjno koszarowego po zmianie jego funkcji na pomieszczenia mieszkalne.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 8, poz. 60 z 2005 r. z p. zm. ), art. la ust. 1 pkt 1 oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych ( Dz. U. Nr 121, poz. 844 z 2006 r. z p. zm. ) w związku z wnioskiem ..... z dnia 30 listopada 2006 r. o udzielenie interpretacji w sp ...

Czy w związku z otrzymaniem kredytu hipotecznego na zakup nowo wybudowanego budynku mieszkalnego w stanie surowym zamkniętym na własne cele mieszkaniowe od firmy budującej w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej, Wnioskodawczyni uzyskała prawo do ulgi odsetkowej?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

Stawka 7% dla robót budowlano-montażowych, remontów i konserwacji w budynkach koszarowych.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Stawka podatku obowiązująca dla robót budowlanych, budowlano-montażowych oraz konserwacyjnych w budynkach zbiorowego zamieszkania na terenie koszar.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu Mi ...

Generowanie strony w 54 ms