Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zabudowa

Czy w opisanym przypadku w razie uzyskania z licytacji nieruchomości ceny wyższej od ceny wywoławczej, kwotę nadwyżki należy rozliczyć w sposób proporcjonalny, przyjmując, iż uzyskana kwota wyższa wzrosła zarówno w stosunku do części nieruchomości obciążonej VAT jak i do części zwolnionej z podatku, oraz, czy w takim przypadku proporcję wzrostu ceny należy określić na podstawie wartości nieruchomości (określonej przez rzeczoznawcę), czy też jej powierzchni?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja Podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr. 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Warszawie - biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny oraz stan prawny postanawia: uznać stan ...

Czy zachodzi konieczność naliczania podatku VAT na podstawie ustawy podatku od towarów i usług przy sprzedaży prawa własności gruntu niezabudowanego, wykazanego w ewidencji gruntów jako grunty orne R IIIa, dla którego wydana została decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji: zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 41 ust. 1, art. 43 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - po rozpatrzeniu wniosku Gminy z dnia 13.09.2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatk ...

Czy wydatki na 1) nabycie/wytworzenie udostępnianych kontrahentom-punktom handlowym materiałów „point of sale” („materiały wsparcia punktu sprzedaży” – przedmioty i urządzenia służące wyeksponowaniu i zareklamowaniu wyrobów Spółki, np. listwy napółkowe, bannery i szyldy reklamowe, plakaty, naklejki, standy, kasetony, maszyny, lodówki, automaty, meble, opatrzone logo), które pozostają własnością Spółki, w zamian za zobowiązanie do wykorzystania ich do ekspozycji i sprzedaży wyłącznie produktów Spółki oraz 2) serwis tych urządzeń są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Spółki z dnia 13 września 2006 r. (data wpływu 14 września 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

- dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek przeznaczonych pod zabudowę oraz czy istnieje obowiązek składania deklaracji VAT-7.

Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, działając na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 28.06.2006 r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 13.06.2006 r. znak: USIV/l/443-39/06, w sprawie opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży działek przeznaczon ...

- dotyczy opodatkowania podatkiem od towarów i usług sprzedaży gruntów przeznaczonych pod zabudowę jednorodzinną.

Na podstawie art. 14b § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Olsztynie, po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 30.10.2006 r. na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Olsztynie z dnia 23.10.2006 r., znak: US IV/I/443-54/06/2, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji w przedmiocie opodatkowania podatkiem ...

Czy odpłatne zbycie przedmiotowego gruntu podlega zwolnieniu od podatku od towarów i usług?

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 09.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 16.08.2006 r.), uzupełnionego pismem z dnia 30.09.2006 r. oraz pismem z dnia 13.11.2006 r., o udzielenie pisemnej interpret ...

Czy, Spółka ma prawo do stosowania 7% stawki VAT do sprzedaży mieszkań z wyposażeniem (zabudową) kuchni na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy o VAT?

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z dnia 25.09.2007 r. (data wpływu 01.10.2007 r.) do usunięcia naruszenia prawa, poprzez zmianę indywidualnej pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego z dnia 06.09.2007 r. znak. IPPP1-443-82/07-4/RK, złożone na podstawie art. 52 § 3 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. Nr 153, poz. 1270 ze zm.) - Dyre ...

Stawka podatku na wykonanie zabudowy kuchennej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Zbycie prawa wieczystego użytkowania gruntu wraz ze znajdującymi się na gruncie nieruchomościami – budynkami i budowlami jako towarami używanymi podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy sprzedaż dwóch nieruchomości gruntowych zabudowanych pawilonem handlowo-usługowym oraz parkingiem może skorzystać ze zwolnienia od podatku VAT na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 2

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministr ...

Generowanie strony w 67 ms