Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Europejski Fundusz Społeczny

Czy zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 23 różnica między planowaną wartością wydatków objętych regułami pomocy publicznej (5.397,36 zł) a zaliczką na wkład własny (944,54 zł), tj. kwota 4.452,82 zł, uzyskana jako dotacja tytułem uczestnictwa pracowników w szkoleniu ze środków z bezzwrotnej pomocy Europejskich Funduszy Społecznych nie stanowi podstawy opodatkowania, jest wolna od podatku (zwolnienie przedmiotowe)?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej spr ...

Czy dochody uzyskiwane w związku z bezpośrednią realizacją programu współfinansowanego przez Europejski Fundusz Społeczny podlegają zwolnieniu z opodatkowania czy też podlegają w całości opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Busku-Zdroju z dnia 3.08.2006 r. znak: PD-1/415-15/06 dotyczące udzielenia pisemnej interpretacji w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych w sprawie opodat ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych dochody uzyskane w związku z zatrudnieniem na podstawie umowy o pracę przy realizacji zadań związanych z programem współfinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego?

Pismem z dnia 02.03.2006 r. podatniczka zwróciła się do Naczelnika Urzędu Skarbowego Poznań-Winogrady o interpretację zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, kontrola skarbowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym. Zapytanie dotyczyło kwestii opodatkowania podatkiem dochodowym od osób f ...

zwolninie od podatkun dochodowego od osób fizycznych środków wsparcia pomostowego

Decyzja Na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005r. poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 17 lipca 2006r. wniesionego przez xx xxx na postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Częstochowie z dnia xxxx Nr PBI/415-xx/06, wydane w trybie art. 14a § 1 i 4 ww. aktu prawnego stwierdzające, iż niepra ...

Czy wynagrodzenia osób fizycznych wykonujących określone zadania w ramach projektu "Czas na pracę - praca na czas" w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, na podstawie umów o pracę i umów zlecenia i umów o dzieło, finansowane ze środków tego Programu, korzystają ze zwolnienia z podatku dochodowego na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Działając na podstawie: art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 12 ust. 1, art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 24.05.2006 r. (wpłynął do tut. urzędu w dniu 29.05.2006 r.), w sprawi ...

dotyczy opodatkowania przyznanego "wsparcia pomostowego" finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych oraz zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków sfinansowanych tymi środkami

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Kolbuszowej, działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 9 ust. 1, art. 14 ust. 2 pkt 2, art. 21 ust. 1 pkt 46, art. 22 ust. 1, art. 23 ust. 1 pkt 58, art. 27b ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 17 ...

dotyczy opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń finansowanych ze środków Funduszy Strukturalnych UE

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczącej opodatk ...

dotyczy zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzeń z tytułu umów o pracę, umów zlecenia i umów o dzieło finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) w związku z art. 21 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie postanawia uznać, że stanowisko przedstawione we wniosku w sprawie dotyczą ...

Czy otrzymana pomoc finansowa ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach ZPORR Działanie 2.5 Promocja przedsiębiorczości, przyznana na podstawie umowy zawartej z Ośrodkiem Promowania Przedsiębiorczości w Sandomierzu podlega zwolnieniu z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 46-47c ustawy o podatku od osób fizycznych ? Czy wydatki związane z działalnością, pokryte z otrzymanej dotacji, w konsekwencji, stanowią koszt uzyskania przychodu czy nie ?

Na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Kielcach zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Sandomierzu z dnia 18.07.2006 r. znak: PF.415/8/06 w zakresie interpretacji przepisów prawa podatkowego dla podatnika, dotyczące zasad opodatkowania-pomocy finansowej otrzym ...

Czy przysługuje zwolnienie od opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych wynagrodzenia osób obsługujących realizację projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego?

Postanowienie Działając na podstawie przepisów art. 216 i art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późniejszymi zmianami), Naczelnik Urzędu Skarbowego w L. po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.07.2006 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie, postanawia u ...

Generowanie strony w 71 ms