Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wiedza

Wnioskodawca zwraca się z zapytaniem, z tytułu jakiego - spośród niżej podanych zdarzeń - powstanie obowiązek podatkowy w eksporcie: a) data wystawienia faktury dokumentującej sprzedaż towarów w wykonaniu eksportu, b) data fizycznego przekroczenia towarów przez granicę, c) data potwierdzenia przez właściwy urząd celny wywozu eksportowanych towarów poza obszar Wspólnoty, (przy czym Podatnik w tym momencie nie ma obiektywnej możliwości ustalenia tego zdarzenia), d) data powzięcia przez Podatnika informacji o punkcie b) na podstawie następujących dokumentów: oświadczenie odbiorcy eksportowanych towarów zawierające potwierdzenie odbioru towarów poza terytorium Wspólnoty; informacja z systemu NTCS o zamknięciu przez urząd celny procedury wywozu towarów; oświadczenie spedytora (przewoźnika) o dostarczeniu eksportowanych towarów do magazynów odbiorcy znajdujących się poza terytorium Wspólnoty; kopia listu przewozowego CMR, z treści którego wynika, iż towary wydano odbiorcy poza terytorium Wspólnoty, e) data powzięcia przez Podatnika informacji o punkcie c) na podstawie następujących dokumentów: oświadczenie odbiorcy eksportowanych towarów zawierające potwierdzenie odbioru towarów poza terytorium Wspólnoty; informacja z systemu NTCS o zamknięciu przez urząd celny procedury wywozu towarów; oświadczenie spedytora (przewoźnika) o dostarczeniu eksportowanych towarów do magazynów odbiorcy znajdujących się poza terytorium Wspólnoty; kopia listu przewozowego CMR, z treści którego wynika, iż towary wydano odbiorcy poza terytorium Wspólnoty; f) data otrzymania potwierdzenia przez właściwy urząd celny wywozu eksportowanych towarów poza obszar Wspólnoty.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 07.11.2005 r. (data wpływu do tut. Urzędu 08.11.2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie powst ...

Spółka zapytuje czy poniesione przez nią koszty z tytułu przekazania jej wiedzy z dziedziny handlowej i produkcyjnej będą mogły być odpsane w koszty podatkowe i bilansowe jednorazowo, czy też będą podlegały amortyzacji?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14 a § 4 w związku z art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika (Spółki) Sp. z o. o. z dnia 14 lipca 2006r. (data wpływu 18 lipca 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawi ...

Czy korzysta ze zwolnienia w podatku dochodowym dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego realizacji projektu w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004–2006 projektu stworzenia sieci współpracy i transferu wiedzy między przedsiębiorstwami wodociągowymi z rejonu Mazowsza i Podlasia, a wydatki na realizację projektu nie są kosztami uzyskania przychodów?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Spółki (z datą wpływu 30 sierpnia 2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Podatnika w przedmioci ...

Czy koszt uzyskania przychodu w postaci wydatku dotyczącego nabytych specyfikacji handlowych należy przyporządkować do długości okresu, którego dotyczy, tj. zaliczyć wydatek do kosztów uzyskania przychodu proporcjonalnie przez okres 5 lat począwszy od roku podatkowego Spółki rozpoczętego 1 grudnia 2007 r.?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy nabyte od Spółki X specyfikacje handlowe stanowią know - how na gruncie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz.770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu Ministra ...

Czy zawarta umowa ramowa dotycząca prac badawczych i przekazywanych informacji jest umową o przekazanie wiedzy know-how a w związku z tym czy istnieje obowiązek spółki polskiej (płatnika wypłacającego należności z tytułu umowy) do pobrania i odprowadzenia w Polsce zryczałtowanego podatku dochodowego, o którym mowa w art. 21 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, czy też wykonywane przez spółkę francuską prace należy uznać za świadczenie usług, a tym samym problem opodatkowania zryczałtowanym podatkiem dochodowym w Polsce nie występuje ?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy nabycie wiedzy dotyczącej posiadanych przez Sprzedającego rynków zbytu, oraz wiedzy technicznej niezbędnej dla konkretnych produktów, które są produkowane w ramach odstąpionych kontaktów handlowych z klientami, stanowi nabycie WNiP podlegające amortyzacji, czy też wydatki z tym związane od razu stanowią koszt uzyskania przychodu?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...

w zakresie możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków poniesionych przez Spółkę na wykupienie rynku zbytu na telefony satelitarne i usługi satelitarne od firmy węgierskiej

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach, działając w imieniu M ...

Opodatkowanie przychodu z odpłatnego zbycia lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną własność, w sytuacji gdy nabycie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego miało miejsce w 1995r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 66 ms