Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: należność zagraniczna

Czy należy ubruttowić w celu naliczenia podatku zryczałtowanego w przypadku, gdy Spółka nie potrąciła podatku zryczałtowanego od nierezydenta a podatek odprowadzia z własnych środków ?

Wnioskiem Nr PK/16/2006 z 02.06.2006 r. (data wpływu 06.06.2006 r.) Spółka zwrócił się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób prawnych w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka świadczy usługi budowlane na terenie państw Unii Europejskiej. Posiada oddziały w Niemczech, Irlandii i Wielkiej Bryta ...

Czy należność zagraniczna i inne należności pieniężne przyznane żołnierzom pełniącym służbę poza granicami kraju są zwolnione z opodatkowania na podstawie art.21 ust.1 pkt 83 ustawy o pdof ?

D E C Y Z J A Na podstawie art. 14b§5 w związku z art. 233§1 pkt 2lit. a) ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 31 marca 2006r. (data wpływu do Urzędu Skarbowego) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie orzeka - zmienić postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia 23 marca 20 ...

Centrum Szkolenia prosi o pomoc w interpretacji co do kwestii zwolnienia przedmiotowego w myśl art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych dodatkowego wynagrodzenia dla żołnierzy pełniących funkcję rzecznika dyscyplinarnego w jednostkach poza granicami.

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 216, art. 14a §1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005 r. ze zm.) porozpatrzeniu wniosku o interpretację z dnia 26.10.2006 r. "CS" w sprawie zwolnienia z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych dodatkowego wynagrodzenia rzecznika dyscypli ...

Czy nieściągalną należność od klienta z Węgier można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów z prowadzonej działalności gopodarczej, w sytuacji, gdy przewidywane koszty procesowe i egzekucyjne związane z dochodzeniem wierzytelności byłyby równe albo wyższe od kwoty tej należności?

W dniu 16.10.2006 r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej prawidłowości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów nieściągalną należność od klienta z Węgier na podstawie sporządzonego przez siebie protokółu. Swoje stanowisko wyrażone w piśmie opiera wnioskodawca ...

Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzom zawodowym wyznaczonym do pełnienia służby poza granicami państwa na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych wolna jest od podatku dochodowego od osób fizycznych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku postanawia stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowym wniosku uznać za prawidłowe. W dniu 09.01.2007 roku wpłynął do tut. Organu podatkowego Pana wniosek o udzielenie w jego indywidualnej sprawie pisemnej interpretacji przepisów prawa podatkowego. Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, iż jest Pan żołnierzem zawodowym. Na mocy rozkazu Szefa Szt ...

Na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 110 u.p.d.o.f., w brzmieniu obowiązującym w 2004 r. wolna od podatku dochodowego była „wartość świadczeń przysługujących członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej oraz wartość świadczeń przysługujących pracownikom polskich jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej, wynikających z przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie, z wyjątkiem wynagrodzeń za pracę, ekwiwalentu pieniężnego za urlop wypoczynkowy, dodatku zagranicznego oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich”. Tak określone zwolnienie podatkowe ma charakter mieszany przedmiotowo-podmiotowy. Organy podatkowe - jak trafnie w toku postępowania oraz w skardze wywodził Skarżący - w sposób nieuprawniony rozszerzyły zakres wyłączeń ze zwolnienia podatkowego, zrównując w kwalifikacji prawnopodatkowej „należność zagraniczną" z „dodatkiem zagranicznym ". W 2004 r. w myśl art. 29 u.s.z. dodatek zagraniczny (czym innym był „dodatek służby zagranicznej", o którym mowa w art. 27 ust. 1 u.s.z. - przyp. Sądu) przysługiwał członkowi służby zagranicznej wykonującemu obowiązki służbowe w placówce zagranicznej. Artykuł 21 ust. 1 pkt 110 ww. ustawy wprost odsyła do „przepisów odrębnych ustaw lub przepisów wykonawczych wydanych na ich podstawie”. Za spełniające to kryterium należy zatem uznać wszystkie ustawy inne niż ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz akty wykonawcze do nich wydanie, w szczególności w realiach rozpoznanej sprawy - przepisy odnoszące się do należności zagranicznej.

Zaskarżoną decyzją z dnia 30 czerwca 2005 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie, po rozpatrzeniu zażalenia Romana D. - Skarżącego w niniejszej sprawie, odmówił zmiany postanowienia Naczelnika Urzędu Skarbowego Warszawa-Wawer z dnia 29 marca 2005 r. wydanego w przedmiocie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Skarżący pismem z dnia 24 stycznia 20 ...

Jakie są przeslanki do zwolnienia z podatku dochodowego części dochodu w wysokości równowartości 30 % diet zgodnie z art. 1 pkt. 14 lit.a ) ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. 2006 nr 217 poz. 1588)?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego w Legionowie działając na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm,) po rozpatrzeniu wniesionego w dniu X.Y.Z r. wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego orzeka #61485; uznać stanowisko podatnika za prawidłow ...

Czy definicja pojęcia dodatek zagraniczny (art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001r. o służbie zagranicznej) była tożsama z definicją należności zagranicznej (art. 102 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2003r. o służbie wojskowej żołnierzy zawodowych) w okresie od 1 stycznia 2004r. do 31 grudnia 2004r.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Czy należności zagraniczna i inne należności pieniężne żołnierzy zawodowych pełniących służbę poza granicami państwa zwolnione są z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

DECYZJA Na podstawie art. 14b §2 i §5 pkt 2 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60 ze zm.) oraz art. 21 ust. 1 pkt 20 ustawy z 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), Dyrektor Izby Skarbowej w Szczecinie zmienia z urzędu postanowienie Naczelnika Drugiego Urzędu Skarbowego w Koszalinie z 6.06.2007 r., znak: ...

Czy należność zagraniczna wypłacana żołnierzowi zawodowemu pełniącemu służbę poza granicami państwa jest wolna od podatku dochodowego od osób fizycznych na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 83 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 23 ms