Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: ochrona środowiska

Ustalenie podstawy opodatkowania

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 06.02.2003 r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji sanitarnej na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt. 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od o ...

Czy podlega odliczeniu od dochodu w ramach darowizny wpłata dokonana w formie gotówkowej (dowód wpłaty KP) na rzecz budowy kanalizacji sanitarnej w mieście w ramach społecznego komitetu budowy kanalizacji ?Czy podlega odliczeniu w ramach ulgi na remont i modernizację budynku mieszkalnego opłata za wykonanie mapki geodezyjnej przyłacza kanalizacji sanitarnej udokumnetowana fakturą VAT ?

Zgodnie z art. 26 ust.1 pkt 9 lit. b) ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (jednolity tekst Dz.U. z 2000r. Nr 14 poz.176 z późn. zm.) odliczeniu od dochodu podlegają darowizny przekazane m.in. na cele ochrony środowiska (w tym kanalizacja) - do wysokości nie przekraczającej 10% dochodu. Natomiast ust.1 cyt. art. 26 stanowi, że jeżeli przedmiotem darowizny są pienią ...

dotyczy odliczeń darowizn na rzecz społecznego komitetu kanalizacji

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu 13.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w 2003 r. inwestycji wspólnej budowy kanalizacji sanitarnej i podłączeniem do niej budynku mieszkalnego w miejscowości B. przy udziale i współfinansowaniu Gminy R., Naczelnik Urzędu Skarb ...

Opodatkowanie dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczonych na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska.

Odpowiadając na zapytanie z dnia 05.05.2004 r. (wpływ do US 06.05.2004 r.), uzupełnione pismem z dnia 27.05.2004 r. (data wpływu do US 31.05.2004 r.) w sprawie opodatkowania dotacji otrzymanych od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i jednostek samorządowych przeznaczonych na refundację kosztów badań wykonywanych w ramach monitoringu środowiska, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, na po ...

Czy refakturując opłaty za korzystanie ze środowiska na Gminę jako właściciela kotłowni Przedsiębiorstwo Komunalne Sp. z o. o. dolicza podatek VAT w wysokości 22%?W ramach obsługi kotłowni węglowych na mocy umowy zawartej z Gminą i Miastem w N. Spółka nasza wnosi również opłaty za korzystanie ze środowiska naliczone od ilości spalonego opału na rzecz Urzędu Marszałkowskiego zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”.

Pojęcie refakturowania nie jest zdefiniowane w przepisach prawnych. Przepisy prawa nie znają również pojęcia „fakturowania”, które można by uznać za pojęcie pierwotne względem „refakturowania”. Pojęcie to zostało ukute przez doktrynę i praktykę. Należy zauważyć, że w doktrynie i piśmiennictwie niejednolite są poglądy zarówno na temat definiowania samego pojęcia, jak i na temat charakteru tej czynn ...

Czy wpłata w związku z realizacją inwestycji wspólnej – budowy kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do niej budynku mieszkalnego przy udziale i współfinansowaniu gminy dokonana na kwitariusz opieczętowany przez społeczny komitet budowy sieci kanalizacyjnej, a następnie przekazana zbiorczym dowodem wpłaty do banku na konto gminy podlega odliczeniu od dochodu w 2003 r.?

Stosownie do otrzymanego pisma z dnia 12.01.2004 r. (data wpływu 13.01.2004 r.) w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego odnośnie możliwości odliczenia od dochodu w 2003 r. inwestycji wspólnej – budowy kanalizacji sanitarnej wraz z podłączeniem do niej budynku mieszkalnego w miejscowości L. przy udziale i współfinansowaniu Gminy R., Naczelnik Urzęd ...Jaką stawką podatku VAT należy opodatkować usługę polegającą na "Przeprowadzeniu interwencji gniazda bociana białego"?

Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.-Ordynacja podatkowa (Dz.U Nr 137, poz.926 z późn.zm), w związku z zapytaniem z dnia 30.06.2004r. uzupełnionym dnia 13.07.2004r. dotyczącym opodatkowania stawką podatku VAT usługi: „Przeprowadzenie interwencji gniazda bociana białego” Naczelnik Urzędu Skarbowego w Grajewie informuje, że : Zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 11 marca 20 ...

Koszty uzyskania przychodów

Obowiązek ponoszenia opłaty za korzystanie ze środowiska w związku ze składowaniem odpadów, wynika z art. 273 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 ze zm.). Do ponoszenia opłat za korzystanie ze środowiska są obowiązane podmioty korzystające ze środowiska (art. 275 ustawy). W przypadku składowania lub magazynowania odpadów podmiotem korzy ...

Generowanie strony w 8 ms