Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przychód podlegający opodatkowaniu

1. Niewłaściwe zastosowanie prawa materialnego polegać może na tym, że sąd podciąga ustalony stan faktyczny pod niewłaściwy przepis 2. Otrzymane przez Spółkę kwoty pieniężne od jej wspólnika stanowią dopłaty. Są one jednak przychodami podlegającymi opodatkowaniu, gdyż nie są objęte wyłączeniem przewidzianym w art. 12 ust. 4 pkt 11 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. 3. Przedmiotowe dopłaty nie spełniają wymogów Kodeksu handlowego, gdyż tylko przepisy tego Kodeksu mogły stanowić odrębne przepisy w rozumieniu ustawy podatkowej. Dotyczy to przede wszystkim faktu, że umowa skarżącej Spółki nie zawierała postanowienia określającego zobowiązanie wspólników do dopłat w granicach cyfrowo oznaczonej wysokości w stosunku do udziałów. Tylko bowiem takie postanowienie mogłoby stanowić materialnoprawną podstawę do nałożenia na wspólników Spółki stosownego obowiązku w tej mierze. Nie spełnia tego wymogu, wbrew twierdzeniu Spółki, postanowienie § 15 umowy, przewidujące że Zgromadzenie Wspólników podejmuje uchwały między innymi co do ustalania wysokości dopłat i terminów ich wnoszenia. Jest to postanowienie umowy o charakterze kompetencyjnym, które nie stwarza możliwości nałożenia na wspólników obowiązku wniesienia dopłat. 4. Zaliczyć je trzeba zatem do kategorii przychodów z tytułu otrzymanych pieniędzy lub wartości pieniężnych, wymienionych w art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, a nie jak niewłaściwie zastosowano w zaskarżonym orzeczeniu do tych przychodów przepis art. 12 ust. 1 pkt 2 tej ustawy odnoszący się do przychodów w postaci wartości nieodpłatnych świadczeń.

Wyrokiem z dnia 27 sierpnia 2004 r. sygn. akt l SA/Sz 306/04 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Szczecinie oddalił skargę spółki P Hotel Ltd Sp. z o.o. z siedzibą w S na decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Szczecinie z dnia 24 lutego 2004 r. nr PB. 1. 28-4218/823-90/2003 w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych za 1997 r. W uzasadnieniu wyroku wskazano, że zaskarżoną decyzją, po rozpatrzeni ...

Czy wartość udziałów w X Sp. z o.o., objętych w zamian za aport w postaci udziałów w Spółce Y, będzie stanowiła przychód podatkowy dla Wnioskodawcy na dzień objęcia tych udziałów?Czy u Wnioskodawcy wystąpi dochód z tytułu nabycia udziałów X Sp. z o.o.?

W dniu 23.06.2006r. do tutejszego organu podatkowego wpłynął wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do sposobu i zakresu stosowania prawa podatkowego, uzupełniony pismem z dnia 29.08.2006r. (wpływ do tutejszego organu podatkowego w dniu 29.08.2006r.). Spółka wskazała, iż planuje założyć spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością X Sp. z o.o. (dalej: X Sp. z o.o.). Spółka, której założe ...

Czy stanowią przychody podatkowe:1) spisane zobowiązania, wobec nie zgłoszenia tych wierzytelności w trakcie procesu upadłościowego, 2) nie zaspokojone w postępowaniu upadłościowym, z uwagi na brak środków finansowych, zobowiązania zgłoszone przez wierzycieli?

Pismem wniesionym do tutejszego Organu podatkowego w dniu 21.08.2006r. ... Spółka z o.o. w upadłości zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, przedstawiając następujący stan faktyczny: Spółka znajduje się w stanie upadłości od 2003r. z uwagi na jej niewypłacalność. Z braku możliwości wyegzekwowania swoich należności Spółka sp ...


Pytanie dotyczy zwolnienia z opodatkowaniu przychodu uzyskanego tytułem odszkodowania za poniesione straty w związku z nieterminową realizacją umowy kupna mieszkania.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1, § 3 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana..., z dnia 02.06.2006r. (data wpływu do US 06.06.2006r.) uzupełnionego w dniu 26.07.2006r., dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualn ...

Czy odszkodowanie za wyrządzoną szkodę wypłacone w 2005 r. na podstawie ugody, z tytułu wybudowania rurociągu naftowego na terenie działki przeznaczonej pod działalność gospodarczą podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie przepisów art. 14a § 1, 3 i 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (jedn. tekst w Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sokołowie Podlaskim stwierdza, że stanowisko podatnika - przedstawione we wniosku z dnia 02.08.2006 r., uzupełnionym pismem z dnia 10.08.2006 r., o udzielenie pisemnej in ...

Czy pokrywanie przez pracodawcę wydatków na noclegi, przejazdy, wyżywienie i leczenie pracowników podczas krajowych i zagranicznych podróży służbowych skutkuje powstaniem u nich przychodu?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka ma zamiar pokrywać wszelkie uzasadnione wydatki poniesione przez pracowników w trakcie wykonywania powierzonych zadań podczas krajowych i zagranicznych podróży służbowych. Wydatki te będą obejmować uzasadnione koszty noclegów, przejazdów, wyżywienia, leczenia. W przypadku gdy te wydatki zostaną pokryte przez kontrahenta zagranicznego, Spółka ni ...

Czy koszty udziału przyszłego pracownika w szkoleniu (koszty przejazdu, wyżywienia, noclegów, wykładów itp.) są dla niego przychodem podlegającym opodatkowaniu, o którym mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie nieuznania za przychody nieodpłatnie otrzymanych, przez przyszłego pracownika, świadczeń o których mowa w ...

W wyniku różnicy kursów walut pomiędzy dniem otrzymania kredytu przez Spółkę, a dniem przewalutowania, kwota kredytu po przewalutowaniu, do której spłaty zobowiązana jest Spółka, jest niższa od wyrażonej w złotych kwoty kredytu otrzymanej przez Spółkę. Czy różnica będzie stanowiła przychód podatkowy?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a, art. 216 §. 1 i § 2 oraz art. 236 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku – Ordynacja podatkowa /t. j. Dz. U. z 2005 roku Nr 8 poz. 60 z późn. zm./ Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Targówek postanawia uznać stanowisko w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego zawarte we wniosku złożonym dnia 3 sie ...

Czy zwrot poniesionych przez pracownika kosztów pozostających w bezpośrednim związku z odwołaniem go z urlopu wypoczynkowego nie stanowi przychodu podlegającego opodatkowaniu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku złożonego dnia 19 lipca 2006r. w sprawie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego uznaję za prawidłowe stanowisko, iż zwrot poniesionych przez pracownika kosztów pozostających w bezpo ...

Generowanie strony w 9 ms