Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: stawka preferencyjna

Zastosowanie 0% stawki podatku od towarów i usług na sprzedaż dla placówki oświatowej drukarki, która posiada jako dodatkową funkcję skanowania i/lub kopiowania?

Na podstawie art.14b par.5 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacjapodatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm.), po rozpatrzeniuzażalenia z dnia 13.04.2006r., na postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego wPłocku nr 1419/UPO-443-19/06/RS z dnia 06 kwietnia 2006r. uznającego zanieprawidłowe stanowisko Podatnika zawarte we wniosku z dnia 8 lutego 2006r. wsprawie zastosowa ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy do opodatkowania przedmiotowych usług ma zastosowanie art. 83 ust. 15 ustawy o VAT, pozwalający na zastosowanie stawki podatku w wysokości 0 %.

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 05.06.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 06.06.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie zastoso ...

Wniosek dotyczy możliwości podwyższenia stawki amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego dla środków trwałych, w których nie są zastosowane układy mikroprocesorowe i systemy komputerowe przy zastosowaniu współczynników 2,0; 1,2 oraz 1,4.

W dniu 28.08.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 25.10.2006r., z uwagi na wezwanie organu podatkowego, Podatnik uzupełnił niniejszy wniosek. W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu Spółka podnosi, iż w strukturze organizacyjnej posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład pro ...

Wniosek dotyczy możliwości podwyższenia stawki amortyzacji począwszy od pierwszego miesiąca następnego roku podatkowego dla środków trwałych, w których zastosowane są układy mikroprocesorowe i systemy komputerowe przy zastosowaniu współczynnika 2,0.

W dniu 28.08.2006r. wpłynął do organu podatkowego wniosek Spółki o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 25.10.2006r., z uwagi na wezwanie organu podatkowego, Podatnik uzupełnił niniejszy wniosek. W przedmiotowym wniosku i jego uzupełnieniu Spółka podnosi, iż w strukturze organizacyjnej posiada wyodrębniony organizacyjnie zakład pro ...

Czy przy dostawach wewnątrzunijnych wystarczającym dokumentem do zastosowania stawki VAT 0% może być elektroniczne (w formie e-mail) potwierdzenie odbioru towaru przez odbiorcę z UE?

Na podstawie art. 14 a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 z późń. zm.) w związku z art. 42 ust. 1 pkt. 2, ust. 3, ust. 4 i ust. 11 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535 z późń. zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa poda ...

Czy brak zwrotnej CMR z potwierdzonym na niej odbiorem towaru przez klienta przy posiadaniu innych dowodów (zapłata za fakturę, e-mail od klienta potwierdzający odbiór towaru) wyklucza możliwość opodatkowania stawką 0% jako WDT ?

Na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005 roku Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku z art. 42 ust. 1 , ust. 3, ust. 11 ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U.Nr 54 poz. 535 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego , w sprawie za ...

1) CZY PODOBNIE JAK SZKOŁY JEDNOSTKA OBJĘTA JEST PREFERENCYJNĄ STAWKĄ PRZY ZAKUPIE KOMPUTERÓW ? 2) JEŚLI TAK, TO CZY ZWOLNIENIE TO DOTYCZY ZARÓWNO NOWYCH KOMPUTERÓW JAK I UŻYWANYCH ? 3) CZY ZWOLNIENIE TO DOTYCZY RÓWNIEŻ OPROGRAMOWANIA ORAZ DRUKARKI I INNEGO OSPRZĘTU KOMPUTEROWEGO ? 4) JAKI DOKUMENT NALEŻY PRZEDSTAWIĆ, ABY SKLEP UWZGLĘDNIŁ ZWOLNIENIE OD PODATKU VAT - CZY WYSTARCZY PISMO/ODPOWIEDŹ URZĘDU SKARBOWEGO NA NINIEJSZE PYTANIE?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Kielcach działając na podstawie art. 14a, § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 8 z 2005r., poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Jednostki z dnia 02.10.2006r. (data wpływu do Urzędu 04.10.2006r.) uzupełnionego pismem z dnia 02.01.2007r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania p ...

Nadleśnictwo w ramach prowadzonych robót zleca montaż oczyszczalni mechaniczno – biologicznych przy osadach leśnych, w tym przy leśniczówkach, jak również prowadzone są prace związane z odprowadzaniem wody opadowej z powyższych obiektów. Czy przytoczone w stanie faktycznym prace opodatkowane są stawką 22% czy też stawką 7% ?”

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity: Dz. U. z 2005 roku, Nr 8, poz. 60 ze zm. ) w związku z wnioskiem z dnia x ( data wpływu do tut. urzędu x ) złożonym przez Nadleśnictwo X z siedzibą X w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Plesze ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem, jaką stawkę podatku należy zastosować dla usługi związanej z upoważnieniem nabywców działek do przyłączenia się do infrastruktury głównej

POSTANOWIENIE Naczelnik Pomorskiego Urzędu Skarbowego w Gdańsku na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 18.08.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 24.08.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie określe ...

Ustalenie metody wydzielenia infrastruktury towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu przy inwestycjach związanych z osobami fizycznymi oraz podmiotami gospodarczymi.

Ze złożonego wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji wynika, iż podatnik realizuje inwestycje w zakresie budowy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej oraz gazowej dla osób fizycznych i dla podmiotów gospodarczych. Wykonywane prace obejmują zarówno wznoszenie, bądź budowę nowych urządzeń, względnie budynków, jak i remonty urządzeń bądź budynków już istniejących, a powstała nowa lub wyremont ...

Generowanie strony w 84 ms