Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: zmiana zasad opodatkowania

Czy Podatniczka będzie miała możliwość rozpoczęcia stosowania ulgi, o której mowa w art. 21 ust. 1 pkt 63a), od stycznia 2007 r., o ile w terminie do 20 stycznia 2007 r., zawiadomi właściwy organ podatkowy o rezygnacji z zasad opodatkowania przewidzianych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy osiągane w 2007r. dochody z najmu samochodu mogę opodatkować na zasadach ogólnych?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a § 3 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz.60 ze zm. ) w związku ze złożonym przez Pana P. wnioskiem z dnia 14.12.2006r., uzupełnionym pismem z dnia 05.01.2007r. w sprawie interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Siedlcach uznaje stanowisko w ...

Od jakiego momentu liczy się termin 12-sto miesięcznego okresu zameldowania uprawniającego do zwolnienia z podatku od sprzedaży nieruchomości nabytej po dniu 1 stycznia 2007r?

Z przedstawionego przez Pana stanu faktycznego wynika, że w 2007 roku stanie się Pan właścicielem mieszkania służbowego, w którym jest zameldowany na pobyt stały od 2001 roku. Zdaniem Pana w momencie sprzedaży tego lokalu nie zapłaci podatku, gdyż spełnia warunek o którym mowa w art. 21 ust.1 pkt 126 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym po 1 stycznia 2007 roku, ...

Czy w związku z zaistniałą sytuacją Wnioskodawca ma prawo do rozliczenia podatku dochodowego w 2007 r. i w latach kolejnych na zasadach przewidzianych w ustawie o zryczałtowanym podatku dochodowym?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

Opodatkowanie w 2010 roku dochodów uzyskiwanych z działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie usług kosmetycznych - podatkiem dochodowym od osób fizycznych na zasadach ogólnych, nie pozbawia Wnioskodawczyni możliwości wyboru formy opodatkowania na rok następny (tj. 2011) - w formie karty podatkowej, pod warunkiem, iż w ustawowym terminie złoży oświadczenie właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego oraz nie zajdą okoliczności, które powodowałyby utratę prawa do opodatkowania dochodu w formie karty podatkowej.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy w związku z faktem opodatkowania prowadzonej działalności w roku 2008 na zasadach ogólnych spowodowanym przekroczeniem kwoty limitu, w latach następnych tj. 2009 i 2010 na podstawie złożonego oświadczenia z dnia 21 grudnia 2006 r. podatnik może korzystać z opodatkowania osiągniętych przychodów w formie ryczałtu ewidencjonowanego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 93 ms