Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: wyroby spirytusowe

Podatek akcyzowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.02.2003 r. (data wpływu do tut. Urzędu) sprostowane pismem z dnia 21.03.2003 r. informuje: W świetle przepisu § 2 ust. 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2002 r. w sprawie oznaczania wyrobów znakami ska ...

Czy w przypadku nabycia wewnątrzwspólnotowego, dokonywanego w celu dalszego eksportu wyrobów akcyzowych podlegających oznaczaniu banderolami, przedmiotowe wyroby muszą być oznaczane banderolami a następnie pozbawiane tych banderol przed dokonaniem eksportu?

Zgodnie z zapisami art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2004r. o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami), wyroby akcyzowe wymienione w załączniku nr 3 do w/w ustawy podlegają obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy. Zgodnie z zapisami art. 87 ust. 1, wyroby akcyzowe podlegające obowiązkowi oznaczania znakami akcyzy muszą być prawidłowo oznaczone odpowiednimi znakam ...

Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy dostawy wyrobów alkoholowych na pokłady statków i samolotów z przeznaczeniem ich do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych korzystają z preferencyjnej stawki 0% VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług?

Spółka zwraca się z prośbą o wyjaśnienie, czy dostawy wyrobów alkoholowych na pokłady statków i samolotów z przeznaczeniem ich do bezpośredniej konsumpcji przez podróżnych podczas trwania podróży w rejsach międzynarodowych korzystają z preferencyjnej stawki 0% VAT na podstawie art. 83 ust. 1 pkt 10 i 18 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług? Podatnik wskazuje, iż dokonuje dos ...

czy dodatkowe wynagrodzenie jest czynnością opodatkowaną podatkiem VAT

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Ministra ...

Czy w związku z wniesieniem przez Spółkę wkładu niepieniężnego do Spółki Osobowej powstanie dla Spółki przychód zgodnie z ustawą o PDOP? Czy w opisanym zdarzeniu przyszłym, dla celów rozliczenia podatkiem dochodowym od osób prawnych wspólnika (Spółki), Prawa nabyte przez Spółkę Osobową jako wkład niepieniężny powinny stanowić wartości niematerialne i prawne podlegające amortyzacji? Niniejsze pytanie nr 2 dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników. Jak dla celów podatku dochodowego od osób prawnych należy określić wartość początkową Praw wniesionych przez Spółkę do Spółki Osobowej, która będzie podstawą dokonywania podatkowych odpisów amortyzacyjnych? Niniejsze pytanie nr 3 dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników. Czy odpisy amortyzacyjne dokonywane zgodnie z art. 16m ustawy o PDOP od wartości początkowej Praw wniesionych do Spółki Osobowej i dotyczących znaków towarowych, wzorów przemysłowych (zdobniczych) lub utworów oddanych przez Spółkę Osobową do używania stanowią koszt uzyskania przychodu Spółki w części odpowiadającej jej udziałowi w zyskach Spółki Osobowej? (przy założeniu, iż nie zachodzi sytuacja, w której zgodnie z przepisami rozdziału 4a ustawy O PDOP odpisów amortyzacyjnych dokonywałby korzystający) Jak należy ustalić koszt uzyskania przychodu Spółki w przypadku sprzedaży przez Spółkę Osobową wniesionych do niej Praw? Niniejsze pytanie nr 5 dotyczy wyłącznie Praw a nie Innych Składników.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Ministra Fi ...

obrót wyrobami spirytusowymi z naniesionymi starymi znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

obrót wyrobami spirytusowymi z naniesionymi starymi znakami akcyzy

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imi ...

Generowanie strony w 88 ms