Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: taryfa

Zapytanie Podatnika odnosi się do kwestii podstawy dokumentowania korekty przychodu Spółki w opisanym we wniosku stanie faktycznym.

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego w Krakowie, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku znak JG/2006 z dnia 16.01.2006 r. (data wpływu do tut. Urzędu 19.01.2006 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatko ...

Czy przychód z tytułu wypłaconego ekwiwalentu pieniężnego za nabyte uprawnienia do korzystania z „taryfy pracowniczej” osobom pobierającym rentę rodzinną po zmarłym pracowniku, emerycie, renciście podlega opodatkowaniu, czy też korzysta ze zwolnienia od podatku dochodowego od osób fizycznych?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Urzędu Skarbowego w Płocku działając na podstawie art. 14a § 1-4 w związku z art. 216 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) postanawia wydać pisemną interpretację, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych, oceniając stanowi ...

Czy w związku z faktem, że otrzymywane przez Spółkę dopłaty do taryf zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków są dotacjami zwolnionymi z podatku na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 47 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t. j. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz. 654 ze zm.), Spółka powinna, mając za podstawę treść art. 16 ust. 1 pkt 58 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych - wyłączać z całości poniesionych w danym miesiącu kosztów uzyskania przychodów kwotę kosztów równą kwocie otrzymanej w danym miesiącu dopłat?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Czy po takiej zmianie składu chemicznego preparatu, Wnioskodawca może X zaklasyfikować pod kodem CN 3820 i preparat ten będzie zwolniony od podatku akcyzowego?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 24 ms