Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: umowa licencyjna

Czy przychodami są kwoty netto okresowych opłat fakturowane na Klienta zgodnie z mową licencji, a przychód należny powstaje zgodnie z art. 12 ust. 3c w dniu, w którym należności przypadające dla Spółki od Klienta, wynikające z umów, są wymagalne - w sytuacji zawarcia transakcji, polegającej na zapewnieniu Klientowi możliwości korzystania z licencji na System, przy współuczestnictwie Spółki wstępującej w miejsce Producenta Systemu jako podmiotu upoważniającego Klienta do korzystania z Systemu na podstawie licencji i zapewniającego finansowanie transakcji?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w przedmiocie podatku dochodowego od osób prawnych w indywidualnej sprawie Podatnika prze ...

Czy sprzedaż licencji systemu informacji prawnej dla jednostek Straży Pożarnej może korzystać z opodatkowania 7% stawką podatku VAT?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan fakt ...

Czy przedstawione we wniosku czynności wypełniają dyspozycje art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) i w związku z tym, czy mamy do czynienia z czynnością podlegającą opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz gdyby § 2 załączonej do wniosku umowy wypełniał dyspozycję w/w przepisu czy miejscem świadczenia i opodatkowania byłaby Irlandia stosownie do zapisu art. 27 ust. 4 pkt 1 oraz pkt 10 cyt. ustawy ?

Działając na podstawie przepisów: art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8,poz. 60 ze zm.), udzielając interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług w indywidualnej sprawie Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty uznaje za prawidłowe stanowisko Podatnika przedsta ...

Jak należy rozliczyć dochody z praw autorskich, w przypadku nieprowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej, na druku PIT/8B?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 216 § 1 oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (jt. Dz.U. z 2005r., Nr 8, poz. 60 ze zmianami), Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Opolu po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 26 lipca 2006r. (data wpływu: 28 lipca 2006r.) o pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidual ...

#61623; Czy wydatki na zakup od unijnych twórców praw autorskich dotyczących wydania książki są prawidłowo zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji? oraz#61623; Czy prawidłowe jest nie naliczanie podatku, a co za tym idzie nie składanie deklaracji PIT-8A, CIT-10 czy IFT-R jeżeli obowiązek taki nie wynika z umowy licencyjnej?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 217 oraz art. 14 a § 1ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8 poz. 60 ze zm. ) Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa-Bielany, po rozpatrzeniu wniosku w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w zakresie podatku dochodowego od osób fizycznych uznaje stanowisko przeds ...

Czy program komputerowy o wartości netto powyżej 3.500,00 zł, nabyty do wykorzystywania w zakresie ograniczonym jedynie na własne potrzeby, amortyzować należy jako przedmiot materialny czy też jako wartość niematerialną i prawną ?

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów prawa podatkowego w sprawie amortyzacji programu komputerowego jako wartości niematerialnej i prawnej w rozumieniu ustawy z dnia 1 ...

Czy opłata licencyjna prowizyjna (wynagrodzenie) ustalana od wielkości przychodu (10% przychodu) uzyskanego z tytułu sprzedaży wyrobów uzyskanych (wytworzonych) według licencji na wynalazek stanowi bezpośredni koszt uzyskania przychodu.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przeworsku postanawia stanowisko podatnika przedstawione w przedmiotowym wniosku w części dotyczącej zaliczenia opłaty licencyjnej prowizyjnej (wynagrodzenia) ustalonej od wielkości przychodu uzyskanego z tytułu sprzedaży wyrobów uzyskanych (wytworzonych) według licencji na wynalazek bezpośrednio do kosztów uzyskania przychodu - uznać za prawidłowe. W dniu 15.11.2006 ...

koszty uzyskania przychodów z tytułu opłaty licencyjnej w pierwszym roku trwania licencji od pierwszej jednostki, z którą zawarto umowę licencyjną

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

świadczenie należne Komitetowi z tytułu sprzedaży norm na podstawie umowy licencyjnej przez podmiot rozpowszechniający stanowi obrót określony w art. 29 ust. 1 ustawy i podlega opodatkowaniu zgodnie z art. 41 ust. 1 ustawy stawką 22 %

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy wypłacane w przyszłości na rzecz Spółki przez podmioty nowoprzystępujace do umowy kwoty tytułem proporcjonalnej rekompensaty kosztów budowy platformy stanowić będą przychody podatkowe Spółki na zasadach ogólnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu, działając w imieniu Minist ...

Generowanie strony w 6 ms