Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: faktoring

W złożonym wniosku, Podatnik zwraca się z zapytaniem, czy ma prawo do odliczenia kwoty podatku naliczonego wynikającego z faktur otrzymanych w związku z nabyciem usług faktoringu.

Zgodnie z przedstawionym stanem faktycznym, Spółka realizuje dwa rodzaje dostaw towarów poza terytorium kraju. Pierwsze z nich to typowe wewnątrzwspólnotowe transakcje trójstronne (zgodnie z art. 135 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku od towarów i usług), w których Spółka jest drugim w kolejności podatnikiem VAT. Drugie z nich to transakcje polegające na zakupie towarów z jednego kraju trzeciego i odsp ...

dotyczyło zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów albo przychodów podlegających opodatkowaniu różnic kursowych powstałych w związku z rozliczeniem płatności związanych z transakcją faktoringu walutowego.

D E C Y Z J A Na podstawie art.233 §1 pkt 1) i art. 239 w związku z art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /j. t. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm./, Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie po rozpatrzeniu zażalenia z dnia 13.04.2006 r. Sp. z o.o. "B"; wniesionego na postanowienia Naczelnika Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie Nr 1472/ROP1/423-102/06/A ...

Czy powstaje obowiązek z tytułu podatku od towarów i usług przy przelewie (cesji) wierzytelności na rzecz faktora?

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (j. t. z 2005 r. Dz. U. Nr 8, poz. 60 ze zm.) art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11.03.2004 r o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) - Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, po rozpatrzeniu wniosku Podatnika z dnia 16.10.2006r, w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji o za ...

Czy za moment powstania obowiązku podatkowego w zakresie podatku należnego należy przyjąć otrzymanie przez Spółkę należności od faktora i opodatkować usługi w miesiącu otrzymania tej płatności czy też za moment powstania obowiązku podatkowego należy przyjąć moment zapłaty przez klienta należności na rzecz Faktora?

P O S T A N O W I E N I E W odpowiedzi na zapytanie sformułowane we wniosku z dnia 22 sierpnia 2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 25 sierpnia 2006 r.), dotyczące stosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 r., Nr 54, poz. 535 z późn. zm.), działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (teks ...

Czy czynność dokonywana przez wnioskodawcę jest opodatkowana VAT, czy też z niego zwolniona jako czynność pośrednictwa finansowego inna niż ściąganie długów i faktoring?

Wnioskiem z 8.12.2006 r. Spółka zwróciła się z prośbą o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług w odniesieniu do następującego stanu faktycznego: Spółka zawarła z podmiotem mającym siedzibę na Białorusi umowę, na mocy której kontrahent białoruski kupuje od Niej określony towar, umowa opiewa na znaczną kwotę. Termin zapłat ...

Podatnik zwraca się z zapytaniem czy uregulowanie zobowiązań wobec dostawcy przez pośrednika świadczącego usługi w tym zakresie można potraktować jako zapłatę bezpośrednio podatnikowi będącemu wystawcą faktury, z uwzględnieniem art. 22 ustawy z dnia 2.07.2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 173, poz. 1807 ze zm.), który to warunek jest niezbędny w sytuacji wnioskowania przez podatnika o przyspieszony zwrot podatku na podstawie art. 87 ust. 6 pkt 1 ustawy o podatku od towarów i usług?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Stalowej Woli działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz art. 87 ust. 6 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535 ze zm.) po zapoznaniu się z treścią wniosku z dnia 31.08.2006 roku postanawia uznać, że stanowisko przedstawione przez wnio ...

Czy otrzymując fakturę VAT od podatnika, który wykonując usługę faktoringu opodatkował odsetki kredytowe można dokonać pomniejszenia podatku należnego o podatek naliczony z tej faktury?

POSTANOWIENIE Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Prądnik działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 Ordynacja podatkowa (t.j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 maja 2005 r. (data wpływu 16 czerwiec 2005 r.) w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakresie podatku od towarów i usług ...

Czy w świetle updop dszkodowanie otrzymane przez xxx S.A. od Towarzystwa Ubezpieczeniowego na podstawie Umowy ubezpieczeniowej, dotyczącej ubezpieczenia należności na wypadek ich nieściągalności, rozumienej jako brak zapłaty w terminie wskazanym w polisie ubezpieczeniowej, stanowi przychód Spółki podlegający opodatkowaniu?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz.60) po rozpatrzeniu wniosku Spółki xxx S.A. z dnia 29.12.2006 r. (data wpływu do tutejszego Urzędu 03.01.2007 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie poda ...

Czy Spółka będzie miała prawo do odliczenia podatku naliczonego z faktury wystawionej przez kontrahenta dokumentującej świadczenie usług faktoringu ?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w zw. z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60), po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, Naczelnik Pierwszego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie #8722; biorąc pod uwagę przedstawiony stan faktyczny or ...

Czy przychodem dla Spółki będą otrzymane od faktora środki pieniężne z tytułu zawartej z nim umowy faktoringu właściwego?

Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie po rozpatrzeniu wniosku z dnia 16.10.2006 r., złożonego w dniu 20.10.2006 r., uzupełnionego pismem z dnia 20.11.2006 r. w sprawie pisemnej interpretacji, co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie: Czy przychodem dla Spółki będą otrzymane od faktora środki pieniężne z tytułu zawartej z nim umowy faktoringu właściw ...

Generowanie strony w 75 ms