Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Szwajcaria

Czy Szwajcaria nakłada obowiązek pobierania podatku u źródła od należności licencyjnych wypłacanych na rzecz podmiotów mających siedzibę w Polsce, a tym samym czy polskie podmioty są obowiązane do pobierania podatku u źródła w przypadku uiszczania należności licencyjnych na rzecz podmiotów szwajcarskich?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 2 września 1991 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie pod ...

Gdzie należy opodatkować dochody uzyskane z działalności gospodarczej prowadzonej w Polsce, opodatkowanej jednolitą 19% stawką, oraz dochody uzyskane z pracy najemnej wykonywanej w Szwajcarii, przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Konwencji z dnia 2 września 1991 roku między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U ...

Czy dochód otrzymany przez szwajcarską spółkę w postaci należności licencyjnych podlega opodatkowaniu w sytuacji gdy wypłacający i ta spółka mają wspólnego 100% udziałowca?

Z przedstawionego we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka została obciążona przez szwajcarską spółkę z tytułu opłat licencyjnych za używanie oprogramowania. Spółka szwajcarska nie posiada bezpośrednio żadnych udziałów w kapitale Spółki, ani też Spółka nie posiada żadnych udziałów w kapitale spółki szwajcarskiej. Obie spółki mają za to tego samego udziałowca (posiadającego siedzibę na teryto ...

Czy od 2006 r. może rozliczać się tylko w Szwajcarii oraz czy w rozliczeniu za rok 2005 w Polsce powinien uwzględnić dochody uzyskane w Szwajcarii?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Konwencji z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z ...

Czy od uzyskanych za granicą odsetek od lokat bankowych oraz odsetek od papierów wartościowych powinien zapłacić podatek w Polsce pomniejszony o wysokość podatku zapłaconego w Szwajcarii?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz.U. z ...

Dotyczący dokonywanego przez podatnika przemieszczenia towarów z terytorium Austrii na terytorium Polski.

Działając na podstawie art. 14a § 1 - 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w odpowiedzi na wniosek Spółki z dnia 2 grudnia 2005 r. (wpływ do tutejszego urzędu dnia 13 grudnia 2005 r.) o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U ...

Czy umowa sprzedaży udziałów w spółce szwajcarskiej zawarta w Szwajcarii ze spółką portugalską podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Z przedstawionego przez Spółkę stanu faktycznego wynika, iż Spółka zamierza nabyć od podmiotu portugalskiego (dalej: Spółka Portugalska) udziały w spółce kapitałowej prawa szwajcarskiego (dalej: Spółka Szwajcarska) działającej w Szwajcarii. Umowa sprzedaży udziałów ma zostać zawarta w Szwajcarii. W związku z powyższym Spółka zwróciła się z pytaniem, czy umowa kupna-sprzedaży udziałów, która ma zos ...

Przeniosłam rezydencję podatkową do Szwajcarii. Czy w związku z tym podlegam ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Konwencji z dnia 2 września 1991 r. między Rzecząpospolitą Polską a Konfederacją Szwajcarską w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku (Dz. U. z 1993 r. Nr 22, ...

czy należność wypłacona zagranicznemu podwykonawcy budowlanemu w zakresie usług najmu sprzętu budowlanego (wykopy koparką, usługi dźwigu przy montażu domu, wylewanie betonu pompą do betonu, ustawianie rusztowań budowlanych, wylewanie jastrychu itp.) na budowie domów realizowanych za granicą na terenie tego państwa, w którym stale rezyduje dany podwykonawca podlega opodatkowaniu na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 1 i art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych ?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie przepisów: konwencji z dnia 6 grudnia 2001 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Danii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylan ...

Czy w oparciu o umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania zawarte przez Polskę z Kanadą, Stanami Zjednoczonymi i Szwajcarią, osoby mające miejsce zamieszkania w powyższych państwach można uznać, jako podlegające ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 19 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2006 r. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowi ...

Generowanie strony w 13 ms