Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Holandia

Czy odsetki powstające z tytułów (wymienionych w uzasadnieniu) tzn. odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym oraz od zobowiązań z tytułu przejętych depozytów bankowych wypłacane na rzecz banku będącego rezydentem Holandii podlegają opodatkowaniu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowan ...

Gdzie powstaje obowiązek podatkowy z tytułu otrzymywanego przez podatnika mającego obywatelstwo holenderskie wynagrodzenia za pracę w ambasadzie RP w Holandii ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 13.02.2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresi ...

Czy podlegają łącznemu opodatkowaniu dochody z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Holandii, z dochodami osiągniętymi na terytorium Polski z tytułu działalności gospodarczej opodatkowanej podatkiem liniowym?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 13 listopada 1995 r., między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Irlandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchyla ...

Czy podlega opodatkowaniu w Polsce wynagrodzenie z tytułu pełnienia funkcji urzędnika w strukturach NATO?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy sporządzonej w Ottawie w dniu 20 września 1951 r. dotyczącej statusu Organizacji Traktatu Północnoatlantyckiego, przedstawicieli narodowych i personelu międzynarodowego (Dz.U. z 20 ...

jak rozliczyć sprzedaż akcji /pracowniczych/na giełdzie holenderskiej?

Na podstawie art. 216 w związku z art. 14a i 14b ustawy z dnia 29.08.1997r - Ordynacja podatkowa (jednolity tekst: Dz. U. Nr 8 poz. 60 z 2005r z późn.zmianami) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Wołominie stwierdza, że stanowisko Pana przedstawione we wniosku z dnia 20.04.2006r o udzielenie pisemnej informacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie dotyczącej opo ...

a) Czy realizowane przez spółkę roboty budowlane (3-6 miesięcy) na terenie Słowacji, Holandii i Węgier stanowią zakład?b) Jakie są zasady korekty zobowiązania podatkowego w przypadku gdy termin prac budowlanych w innym państwie ulegnie przedłużeniu powyżej 12 miesiecy i budowa ta stanie się zakładem?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania, Minister Finansów stanowisko przedstawione we wniosku Spółki w sprawie dotyczącej interpretacji art. 5 ust. 3 konwencji z 13.02.2002 r. między ...

Czy płatności z tytułu licencji na korzystanie z oprogramowania są wolne od zryczałtowanego podatku dochodowego od dochodów nierezydentów w Polsce (podatku u źródła)

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 12 konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowan ...

Czy dochody uzyskane w Holandii są opodatkowane w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakr ...

Czy w związku z przeniesieniem miejsca zamieszkania dla celów podatkowych do Holandii, Podatniczka podlega ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 13 lutego2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakre ...

Czy spoczywa na Podatniku obowiązek opodatkowania w Polsce dochodów uzyskanych na terytorium Holandii z tytułu prowadzonej w tym państwie z działalności w 2005 r.?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 13 lutego 2002 r. między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakr ...

Generowanie strony w 13 ms