Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: moc wiążąca orzeczenia


Organ egzekucyjny, jak wynika wyraźnie z art. 29 § 1 ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji, nie jest uprawniony do badania zasadności i wymagalności obowiązku objętego tytułem wykonawczym. Spór co do tego, czy skarżącej skutecznie doręczono decyzję wymiarową objętą tytułem wykonawczym będącym podstawą prowadzenia w stosunku do niej egzekucji nie może być przedmiotem badania w postępowaniu egzekucyjnym. Przedmiotem tego postępowania są bowiem kwestie wyłaniające się w toku samego postępowania egzekucyjnego.

Wyrokiem z 2 marca 2005 r. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę Ewy Barbary Ż. na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w Białymstoku z 25.10.2004 r., utrzymujące w mocy postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Białymstoku z 09.09.2004 r., odmawiające, umorzenia postępowania egzekucyjnego prowadzonego przeciwko zobowiązanej Ewie Barbarze Ż. Sąd ten wskazał, ...

Czy od 01.stycznia 2007 roku Urząd Gminy i Miasta R.. powinien doliczać do opłat za użytkowanie wieczyste ustanowione przed dniem 01. maja 2004 r. podatek VAT w wysokości 22%?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8 z 2005 r., poz.60 ze zmianami), po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2007 r. udzielając pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie wyłączenia z opodatkowania podatkiem od towarów i usług opłat rocznych za użytkowanie wieczyste ustanowi ...

Badając zaskarżoną decyzję pod względem zgodności z prawem, Wojewódzki Sąd Administracyjny był związany opinią i wskazaniami co do dalszego postępowania organów podatkowych zawartymi we wcześniejszym swoim wyroku w sprawie. Wydając zaskarżoną decyzję organ zreformował orzeczenie Sądu na niekorzyść skarżących, zatem wykroczył poza art. 153 w związku z art. 134 § P.p.s.a., co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Wyrokiem z dnia 4 października 2006 r., sygn. akt I SA/Bd 315/06 Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy uchylił decyzję Dyrektora Izby Skarbowej w Bydgoszczy z dnia 17 lutego 2006 r. o nr PB2/4117 - 213/2005 w przedmiocie określenia wysokości odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych za 2000 r. W uzasadnieniu powyższego wyroku ...

Badając zaskarżoną decyzję pod względem zgodności z prawem, Wojewódzki Sąd Administracyjny był związany opinią i wskazaniami co do dalszego postępowania organów podatkowych zawartymi we wcześniejszym swoim wyroku w sprawie. Wydając zaskarżoną decyzję organ zreformował orzeczenie Sądu na niekorzyść skarżących, zatem wykroczył poza art. 153 w związku z art. 134 § P.p.s.a., co miało istotny wpływ na wynik sprawy.

Decyzją z 24 czerwca 2004 r. Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy utrzymał w mocy decyzję Dyrektora Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy z 29 marca 2004 r. w przedmiocie określenia Halinie M... odsetek za zwłokę od nieuregulowanych w terminie płatności zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w 2000 r. w wysokości 53.144,10 zł. Rozstrzygnięcie swoje organ odwoławczy oparł o następujące u ...

Czy przysługuje wnioskodawcy prawo do odliczenia pełnej kwoty podatku VAT z faktury dokumentującej nabyty pojazd ciężarowy?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Czy spółka może dokonać korekt deklaracji VAT i odliczyć podatek od zakupionego paliwa i rat leasingowych w 100% płaconych od dnia obowiązywania aneksów do umów tj. od 01.05.2005?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 43 ms