Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: podział zysku


Instytucja kultury osiąga dochody z upowszechniania kultury. Korzysta ze zwolnienia przedmiotowego dochodów od podatku dochodowego od osób prawnych - dochody przeznacza na swoją działalność statutową - kulturalną. Jednostka ta zamierza przeznaczyć część tych dochodów na wypłatę nagród z podziału zysku dla pracowników w terminie do dnia 30.06.2004 roku. Czy w przypadku przeznaczenia dochodów na nagrody dla pracowników, dochody te korzystają ze zwolnienia przedmiotowego od podatku dochodowego od osób prawnych?

Stosownie do postanowień art. 17 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (t.j. Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.) wolne od podatku są dochody podatników, których celem statutowym jest działalność kulturalna - w części przeznaczonej na te cele. W myśl art. 17 ust. 1b tej ustawy zwolnienie to dotyczące podatników przeznaczających dochody na cele statuto ...

Podatek dochodowy od osób prawnych

Art. 191 § 1 i 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych (Dz. U. Nr 94, poz. 1037 ze zm.) stanowi, iż wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników, z uwzględnieniem przepisu art. 195 § 1 (tj. możliwości wypłaty zaliczek na poczet dywidendy). Umowa spółki może przewidywać inny spos ...

dotyczy kwalifikacji dochodów osób fizycznych uzyskanych w wyniku realizacji praw wynikających ze świadectw założycielskich spółki akcyjnej i sposobu ich opodatkowania

Działając na podstawie przepisu art. 14a ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Podkarpackiego Urzędu Skarbowego w Rzeszowie, w odpowiedzi na pismo z dnia 19.07.2004 r. (data wpływu do tut. Urzędu 23.07.2004 r.) w sprawie kwalifikacji dochodów osób fizycznych uzyskanych w wyniku realizacji praw wynikających ze świadectw założycielskich spółki ...

Czy w przedstawionym stanie faktycznym majątek spółdzielni składający się ze środków pieniężnych, nieruchomości i rzeczy ruchomych, po zakończeniu likwidacji i jego podziale między członków w trybie art. 125 Prawa spółdzielczego będzie podlegał opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych na podstawie przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

Stan faktyczny: Aktualnie podstawowym przedmiotem działalności Spółdzielni Pracy założonej w 1990r. jest sprzedaż materiałów budowlanych. Z powodu dużej konkurencji na rynku i małego zapotrzebowania na materiały budowlane prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółdzielni pracy staje się coraz bardziej ryzykowne. Wobec czego członkowie spółdzielni zamierzają poprzez likwidację spółdzielni ...

Z przedstawionego przez Spółkę z o.o. stanu faktycznego wynika, że Spółka osiągnęła zysk za 2004 rok, który uchwałą nie zostanie przeznaczony na dywidendę dla jedynego udziałowca, którym jest Gmina tylko na Fundusz Rezerwowy.

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 217 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (j.t. Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zawierciu s t w i e r d z aże stanowisko ZP i SO spółki z o.o. przedstawione we wniosku z dnia 20.05.2005 r o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej ...

dotyczy kwestii zwolnienia z podatku dochodowego od osób prawnych tej części zysku, która została przekazana przez gospodarstwo pomocnicze, utworzone przy jednostce budżetowej, na środek specjalny jednostki macierzystej z przeznaczeniem na zakup pomocy naukowych

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 2 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60), uchyla z urzędu postanowienie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego Rzeszowie z dnia 16.03.2005 r. (znak: I US.VII/423/255/2/05) stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Pismem z dnia 15. ...

Czy podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym pieniędze uzyskane w wyniku rozliczenia wspólników w związku z likwidacją spółki cywilnej

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (j. t. Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60),po rozpatrzeniu wniosku Pani ... zam. ..., z dnia 04.04.2005r., uzupełnionego w dniach 02.06.2005r. i 24.06.2005r., dotyczącego udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w indywidualnej spra ...

1. Czy podjęcie przez nadzwyczajne zgromadzenie wspólników jednomyślnej uchwały w sprawie przesunięcia terminu wypłaty dywidendy (o kilka miesięcy) stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych? 2. Czy dywidenda przyznana uchwałą zgromadzenia wspólników, a niewypłacona udziałowcom w terminie określonym w uchwale, stanowi dla spółki nieodpłatne świadczenie w rozumieniu art. 12 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych?

Dyrektor Izby Skarbowej w Rzeszowie, działając na podstawie art. 14b § 5 pkt 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu zażalenia na postanowienie Naczelnika Podkarpackiego Urzędu Skarbowego Rzeszowie z dnia 31.03.2005 r., znak PUS.I/423/2/05, stanowiące pisemną interpretację co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, o ...

Czy uzyskane przychody i poniesione przez spółkę komandytową koszty rozliczane będą u jej wspólników proporcjonalnie do udziału każdego ze wspólnika,jeżeli zgodnie z zawartą umową komandytariusz uczestniczy w zyskach w wielkości 30%, w stratach zaś nie uczestniczy?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.216 § 1 oraz art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 03-06-2005 r. (wpływ do urzędu 13-06-2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa Praga p o s t a n o w ...

Generowanie strony w 3 ms