Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: fundusz własny

Bank .... w dniu 30 maja 2005 r. uzyskał wymagalną wielkość funduszy własnych stanowiących równowartość 1 miliona euro i zwrócił się d tut. Organu z zapytaniem czy w opianej sytuacji ma prawo do skorzystania z ulgi de minimis za 2005 r. w określonej kwocie?

P o s t a n o w i e n i e Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu Państwa wniosku z dnia 15 lutego 2006 r. (data wpływu do urzędu: 16 lutego 2006 r.), w sprawie udzielenia interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w zakr ...

Pomimo realizacji ex lege przed wydaniem decyzji odwoławczej unormowania art. 59 § 1 pkt 1 in initio Ordynacji podatkowej, podatnik zachowuje prawo do merytorycznego rozpatrzenia jego sprawy przez organ odwoławczy, który, dzięki temu i w tym trybie prawnym, może wydać jedną z decyzji określonych w art. 233 § 1 i § 2 Ordynacji podatkowej, w tym również taką, która umożliwi podatnikowi uzyskanie zwrotu podatku nadpłaconego na skutek zapłaty zobowiązania określonego w uchylonej następnie decyzji organu podatkowego.

Wyrokiem z dnia 3 marca 2004 r., wydanym w sprawie (sygn. akt ) SA/Bk 1379/02, Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku oddalił skargę D. Spółka z o.o. w B. na decyzję Izby Skarbowej w Białymstoku z dnia 19 września 2002 r. utrzymującą w mocy decyzję Drugiego Urzędu Skarbowego z dnia 6 marca 2000 r., w której określono spółce należny podatek dochodowy od osób prawnych za 1994 r. w kwocie 22.17 ...

Czy przekazanie środków funduszu celowego wynikające z podziału zysku tego funduszu na zasilenie funduszu zapasowego Banku, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych oraz na nagrody dla pracowników, nie rodzi obowiązku zapłaty podatku dochodowego.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Banku z dnia 28.12.2006r., nr DFK-064-901/2006/JW o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy przekazanie środków funduszu celowego wynikające z podziału zysk ...

Dotyczy wyłączenia z przychodów podatkowych środków wnoszonych do Spółdzielni na wkład budowlany w związku z ustanowieniem spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu użytkowego - na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15.02.1992r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000r. Nr 54, poz. 654 ze zm.).

Naczelnik Łódzkiego Urzędu Skarbowego w Łodzi na podstawie art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie dotyczącej wyłączenia z przychodów podatkowych środków wnoszonych do Spółdzielni na wkład budowlany w związku z ...
Czy za moment zaliczenia zysku do fundusz własnych banku spółdzielczego przyjąć należy datę zweryfikowania sprawozdania finansowego przez biegłego rewidenta, czy też datę podjęcia uchwały przez Walne Zgromadzenie o podziale nadwyżki bilansowej?

POSTANOWIENIE Naczelnik Małopolskiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), w odpowiedzi na wniosek Banku z dnia 12 kwietnia 2007 r. w sprawie udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w kwestii dotyczącej pomocy de minimis w ramach ulgi podatkowej ...

Czy wkłady budowlane wnoszone przez najemców lokali handlowo - usługowych tytułem uzyskania własnościowego, spółdzielczego prawa do tego lokalu podlegają opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imien ...

Czy zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt 40 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stypendia te zwolnione są z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fizycznych?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy, działając ...

Generowanie strony w 9 ms