Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: rezydent podatkowy

Czy przekazanie do Spółki A Holdings majątku Spółki B pozostałego po zaspokojeniu wierzycieli, na podstawie art. 286 § 1 KSH, wiąże się z koniecznością zapłaty przez Spółkę jako płatnika lub podatnika podatku dochodowego, a w szczególności tzw. podatku pobieranego u źródła z tytułu dochodów/przychodów, osiągniętych na terytorium Polski przez Spółkę A Holdings?

Zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa, (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) stosownie do swojej właściwości naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celnego lub wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta lub marszałek województwa na pisemny wniosek podatnika, płatnika lub inkasenta mają obowiązek udzielić pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zast ...

Czy dochody uzyskane w Zjednoczonym Królestwie będą podlegały opodatkowaniu także w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu ...

Czy pomimo, iż Podatnik mieszka na stałe w Zjednoczonym Królestwie i tam płaci podatki, musi zapłacić podatek w Polsce od dochodów uzyskanych na terytorium Zjednoczonego Królestwa, czy wystarczy tylko rozliczenie podatku dochodowego w Polsce z tytułu trzynastej pensji.

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii w sprawie zapobieżenia podwójnemu opodatkowaniu w zakresie ...

Pytanie dotyczy zastosowania art. 12 ust. 2a, art. 15 ust. 1 i 1a ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych w sytuacji: 1.płatności odsetek z tytułu kredytu zaciągniętego w banku niemieckim, 2.płatności z tytułu nabycia nieruchomości z rachunku zakładu na rachunek BPH, 3.płatności z tytułu nabycia nieruchomości z rachunku centrali w Niemczech na rachunek BPH.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 25.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, odnośnie zastosowania art. 12 ust. 2a, art. 15 ust. 1 i ...

Po jakim kursie, dla celów podatku dochodowego od osób prawnych powinna księgować przelewy dokonywane przez Spółkę pomiędzy rachunkiem centrali a rachunkiem zakładu.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. -Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 25.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. po jakim kursie, dla celów podatku dochodowego od osó ...

Czy zrealizowane różnice kursowe od środków własnych znajdujących się na rachunku Zakładu i następnie przelanych na rachunek bankowy w kraju powinny zostać rozpoznane jednorazowo w rachunku podatkowym Zakładu, czy też powinny zwiększyć/zmniejszyć wartość początkową nieruchomości, będącą podstawą dokonywania odpisów amortyzacyjnych.

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 w związku z § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz. 60 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Strony, z dnia 25.08.2006r. (wpływ do tut. Urzędu 31.08.2006r.), o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego, tj. czy zrealizowane różnice kursowe od środków własnych ...

Czy w związku z umową o pracę i pobytem na terenie Francji od dnia 1.11.2005r. będę francuskim rezydentem podatkowym?

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art.14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8 poz.60 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 20-06-2006 r. uzupełnionego pismami z dnia 24-07-2006r. i 26-07-2006r. w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego, Naczelnik Urzędu Skarbowego Warszawa ...

Czy podlega obowiązkowi podatkowemu w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu ...

Czy będzie posiadał ograniczony obowiązek podatkowy w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rządem Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej a Rządem Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Północnej Irlandii z dnia 16 grudnia 1976 r. w sprawie zapobieżenia podwójnemu ...

Czy podatnika można uznać za rezydenta podatkowego Islandii od dnia 1 stycznia 2006 r. ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 19.06.1998 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Islandii w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania ...

Generowanie strony w 7 ms