Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Białoruś

Czy spółka jako płatnik może nie pobierać zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych w następujących sytuacjach: 1) umowa o pracę z pracownikiem z Białorusi wskazująca jako miejsce wykonywania pracy Mińsk, 2) umowa o pracę wskazująca jako miejsce wykonywania pracy J (Polska), przy czym pracownik na podstawie umowy oddelegowania zostałby odesłany do pracy w M (tymczasowa zmiana miejsca wykonywania pracy)?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 18 listopada 1992 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Republiki Białoruś w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i majątku ...

Czy dochody uzyskane na terytorium Polski przez artystów pochodzących z Ukrainy i Białorusi podlegają opodatkowaniu w Polsce, w związku z czym czy spoczywa na Ośrodku obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U, z 2005 r. Nr 8, póz, 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. l ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, póz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień: umowy z dnia 18 listopada 1992 r. ...

Czy dochód z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega w Polsce opodatkowaniu

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy ...

Opodatkowanie usługi transportu wewnątrzwspólnotowego, będącego częścią transportu międzynarodowego.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

stwierdzić należy, że ponieważ przedmiotowe usługi, które zamierza świadczyć Wnioskodawca, będą świadczone na rzecz podatnika w rozumieniu art. 28a ustawy o VAT, posiadającego siedzibę na terytorium państwa trzeciego, zastosowanie znajdzie przepis art. art. 28b ust. 1 ustawy. Zatem miejscem świadczenia tych usług będzie terytorium wskazanego państwa trzeciego, tj. Rosji, Białorusi i Ukrainy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w im ...

Czy Spółka jest zobowiązana na mocy art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do pobierania od wynagrodzeń wypłacanych kontrahentowi z tytułu świadczonych przez niego usług na rzecz Spółki zryczałtowanego podatku dochodowego w wysokości 20% przychodu w przypadku nieposiadania certyfikatu rezydencji?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Podatek dochodowy od osób prawnych w zakresie ustalenia wielkości zobowiązania podatkowego Spółki z tytułu dywidend wypłacanych Jej przez spółkę białoruską.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Poznaniu działając w imieniu ...

Generowanie strony w 5 ms