Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Niemcy

Czy Spółka X jest zobowiązana jako płatnik obliczać i pobierać w ciągu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych od dochodów pracownika osiągniętych w Niemczech na podstawie art. 31 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r., Nr 14, poz. 176 z późn. zm.)?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 ...

Czy Spółka jest zobowiązana jako płatnik do pobrania podatku dochodowego od wypłaconych odsetek oraz jaką stawkę podatku dochodowego powinna zastosować?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, z dnia 14 maja 2003 r. (Dz.U. z ...

Czy dochody z tytułu pracy najemnej wykonywanej na terytorium Niemiec należy wykazać w zeznaniu rocznym?

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od doc ...


Gdzie Spółka jest zobowiązana do potrącania zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych pracownikom wynagrodzeń, w Polsce czy w Niemczech?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku, podpisanej w Berlinie dnia 14 ...

Czy od dochodu uzyskanego w Niemczech można odliczać pobrane od tych dochodów składki na ubezpieczenie społeczne? Czy od podatku pobranego od dochodów uzyskanych w Niemczech można odliczać pobrane od tych dochodów skłądki na ubezpieczenie zdrowotne?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Spółka kieruje pracowników mających miejsce zamieszkania w Polsce do pracy do oddziału w Niemczech. Spółka we wniosku wskazała, iż oddział ten stanowi zakład w rozumieniu umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z dnia 14.05.2003r., a dochody tych pracowników są opodatkowane w Niemczech. Składki na ubezpieczenie społeczne są naliczane od tego dochodu ...

Czy Spółka X Sp. z o.o. jako płatnik, nie jest zobowiązana do pobierania podatku w Polsce w przypadku dokonywanej na rzecz X GmbH wypłaty wynagrodzenia za korzystanie z udostępnionych programów komputerowych (egzemplarzy końcowych programów komputerowych)?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 12 Umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 ...

Spółka X GmbH wnosi o potwierdzenie swojego stanowiska, czy w przypadku posiadania przez Spółkę na terytorium Polski magazynu w celu obróbki lub przerobu dóbr lub towarów przez inne przedsiębiorstwo nie powstaje zakład w rozumieniu umowy między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania?Czy dokonanie w sposób powtarzalny lub jednorazowy sprzedaży towarów znajdujących się w magazynie również nie skutkuje powstaniem na terytorium Polski zakładu?

Działając na podstawie art. 14 e oraz art. 14 a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień art. 5 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku podpisanej w B ...

Zryczałtowany podatek dochodowy od przychodów

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie art. 11 umowy z dnia 14 maja 2003 r. między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku (Dz.U. z 2005 ...

Zdaniem Spółki, czy korzystanie przez nią z oprogramowania komputerowego, udostępnionego jej przez spółkę macierzystą, nie stanowi należności licencyjnej, stąd też nie jest zobowiązana do poboru zryczałtowanego podatku dochodowego, zgodnie z art. 26 ust. 1 w związku z art. 21 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych i art. 12 umowy zawartej między Rzecząpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec w sprawie unikania podwójnego opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i od majątku?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umów o unikaniu podwójnego opodatkowania dotyczących problematyki podatkowej, Minister Finansów uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez X Spółka z o.o. z siedzibą w N, we wn ...

Generowanie strony w 3 ms