Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: odmowa przywrócenia terminu

Czy odsetki od kredytu zaciągniętego na zakup lokalu mieszkalnego wraz z gruntem od developera w całości stanowią podstawę do odliczenia?

Z przedstawionego stanu faktycznego wynika, że Wnioskodawca nabył lokal mieszkalny wraz z gruntem od firmy developerskiej. W złożonym wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji zostało złożone oświadczenie, że Wnioskodawca spełnia wszystkie warunki określone ustawą do skorzystania z odliczenia od dochodu wydatków związanych ze spłatą odsetek od kredytu, o którym mowa w art. 26b ustawy z dnia 26 l ...

Wniosek o przesunięcie terminu nie mógł być potraktowany przez ogan jako zażalenie na postanowienie. Przepisy ordynacji podatkowej nie przewidują instytucji przesunięcia terminu. Organ podatkowy nie mógł potraktować tego wniosku także jako wniosku o przywrócenie terminu do złożenia zażalenia, ponieważ w dniu jego złożenia termin ten nie upłynął.

Zaskarżonym do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie postanowieniem z 12 września 2006 r., nr 1461/DCi-I/415/Z/19b/06/DS Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie - działając na podstawie art. 228 § 1 pkt 2 w zw. z art. 239 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005 r., Nr 8, poz. 60 ze zm.; powoływanej dalej jako „Op”) - stwierdził uchybienie terminu do wniesienia ...


Czy w bieżącym roku Wnioskodawca może złożyć korektę zeznania podatkowego za 2006 rok, dokonując rozliczenia podatku w sposób przewidziany dla osób samotnie wychowujących dzieci?

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy działając w imieniu ...


Generowanie strony w 35 ms