Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: świadczenia wspólników


dotyczy odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 3.03.2004 r. w sprawie odpisów amortyzacyjnych stanowiących koszty uzyskania przychodów w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz podatku od towarów i usług naliczonego w fakturach dokumentujących ponoszone przez wspólników wydatki inwestycyjne, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Jaśle, działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podat ...

Udziałowiec spółki z o.o., prowadzący działalność gospodarczą jako osoba fizyczna, świadczy usługi doradcze i prokurenckie na rzecz tejże spółki (udziałowiec jest jednocześnie prokurentem spółki). Zapytanie podatnika brzmi: czy wydatki wynikające z faktur dot. wykonania przedmiotowych usług stanowią koszty uzyskania przychodów, uwzględniając zapisy art. 16 pkt 38 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych ?

Urząd Skarbowy w L. działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo podatnika w sprawie udzielenia pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia co następuje: Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j. t. Dz. U ...

Czy pożyczka udzielona przez wspólnika spółce jawnej podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych?

W myśl przepisu art. 1 ust. 1 pkt 1 lit. k oraz pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000r o podatku od czynności cywolnoprawnych ( Dz. U. Nr 86, poz. 959 ze zm.) podatkowi temu podlegają umowy spółki oraz zmiany tych umów. Za zmianę umowy spółki osobowej - stosownie do art. 1 ust.3 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych - uważa się m.in. pożyczkę udzieloną spółce osobowej przez wspólnika. W zwią ...

Jakie są konsekwencje podatkowe dla wspólnika spółki cywilnej w przypadku, gdy użyczył on nieodpłatnie spółce lokal użytkowy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej?

Podatnik jest wspólnikiem spółki cywilnej. Podatnik uzyskiwane przychody z działalności gospodarczej opodatkowuje na zasadach określonych w art. 30c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Jest on wspólnikiem spółki cywilnej i oddał on do nieodpłatnego używania tej spółce lokal użytkowy stanowiący jego własność. Podatnik stoi na stanowisku, że z tytułu nieodpłatnego użyczenia spółce cywiln ...

Czy w spółce cywilnej małżeńskiej prowadzącej działalność gospodarczą w lokalu będącym własnością prywatną wspólników – małżonków powstaje świadczenie nieodpłatne z tytułu korzystania z lokalu usługowego.

W myśl art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (j. t. Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z nieruchomości odstąpionych bezpłatnie w całości lub w części do używania innym osobom fizycznym i prawnym oraz jednostkom organizacyjnym nie mającym osobowości prawnej uważa się wartość czynszową, stanowiącą równowartość czynszu, jaki przysługiwa ...

W wystąpieniu sformułowano zapytanie, czy przekształcenie tzw. „firmy małżeńskiej” w spółkę cywilną bez podnoszenia kapitału rodzi obowiązek w zakresie podatku od czynności cywilnoprawnych. Podatnicy stoją na stanowisku, iż w związku tym, że jest to „kontynuacja działalności w ramach tego samego rodzaju działalności wraz z aktywami i pasywami” obowiązek podatkowy nie wystąpi.

Stan faktyczny Podatnicy - małżonkowie prowadzą działalność gospodarczą w formie współwłasności małżeńskiej w udziałach po 50% każdy. Ocena prawna stanu faktycznego Na wstępie wskazać należy, iż zgodnie z art. 1 ust. 1, pkt 1 lit. k ustawy z dnia 9 września 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 z późn. zm.), zwanej dalej ustawą o PCC, umowa spółki jest objęta obowią ...

dotyczy możliwości zatrudniania wspólników w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej na zasadzie umowy o pracę i zaliczania na poczet kosztów uzyskiwanych z tego tytułu wynagrodzeń

Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 17.11.2004 r. (data wpływy do tut. organu podatkowego 18.11.2004 r., znak: NZOZ/37/2004) w sprawie interpretacji przepisu dotyczącego możliwości zatrudniania wspólników w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej na zasadzie umowy o pracę i tym samym ...

Czy diety z tytułu udziału w posiedzeniach zarządu spółki wypłacane osobie fizycznej -wspólnikowi, będącemu jednocześnie członkiem dwuosobowego zarządu spółki, stanowią koszty uzyskania przychodów?

Z przedstawionego przez Stronę we wniosku stanu faktycznego wynika, że Spółka jest kapitałową spółką prawa handlowego, w której jednym ze wspólników jest spółka kapitałowa (spółka z o.o.), drugim wspólnikiem jest osoba fizyczna, która jest jednocześnie członkiem zarządu spółki, pobierającym diety z tytułu udziału w posiedzeniach dwuosobowego zarządu spółki. Spółka uznaje za koszty uzyskania przych ...

1. Czy powstanie po stronie wspólnika spółki cywilnej przychód podlegający opodatkowaniu, w przypadku wniesienia aportem do spółki przez drugiego wspólnika prawa do użytkowania samochodu osobowego? 2. Czy koszty eksploatacji ww. samochodu będą kosztami spółki, rozliczanymi na zasadzie ewidencji przebiegu pojazdu?

Działając na podstawie art. 216 § 1 w związku z art. 14a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60); art. 22 ust. 1 i ust. 8, art. 23 ust. 1 pkt 46 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.), art. 1 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 9.09.2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. ...

Generowanie strony w 26 ms