Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: przekazanie sprawy

Po przekazaniu akt sprawy wraz z odwołaniem organowi odwoławczemu organ I instancji nie jest władny podejmować czynności w sprawie zawisłej w postępowaniu odwoławczym, w tym sprostować oczywistą omyłkę. Przeszkoda taka istnieje niezależnie od tego, że przepis art. 215 ustawy - Ordynacja podatkowa nie określa granic czasowych, w których można sprostować błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę w wydanej decyzji.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił postanowienie Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 4.02.2003 r., znak: IS.I/1/4117/212/2002, oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 30.10.2003 r., znak: USIII-4102/116/5/02, w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji, a także orzekł, że powyższe postanowienia nie podlegają wykonaniu ...

Generowanie strony w 24 ms