Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: sprostowanie oczywistej omyłki

Po przekazaniu akt sprawy wraz z odwołaniem organowi odwoławczemu organ I instancji nie jest władny podejmować czynności w sprawie zawisłej w postępowaniu odwoławczym, w tym sprostować oczywistą omyłkę. Przeszkoda taka istnieje niezależnie od tego, że przepis art. 215 ustawy - Ordynacja podatkowa nie określa granic czasowych, w których można sprostować błąd rachunkowy lub inną oczywistą omyłkę w wydanej decyzji.

Zaskarżonym wyrokiem Wojewódzki Sąd Administracyjny w Rzeszowie uchylił postanowienie Izby Skarbowej w Rzeszowie z dnia 4.02.2003 r., znak: IS.I/1/4117/212/2002, oraz utrzymane nim w mocy postanowienie Urzędu Skarbowego w Mielcu z dnia 30.10.2003 r., znak: USIII-4102/116/5/02, w przedmiocie sprostowania oczywistej omyłki w decyzji, a także orzekł, że powyższe postanowienia nie podlegają wykonaniu ...

Jeżeli błąd w wystawionej przez sprzedawcę fakturze będzie dotyczył jedynie niektórych elementów nazwy a inne elementy nazwy, adres firmy i numer identyfikacji podatkowej będzie prawidłowy, to taką fakturę wnioskodawca będzie mógł skorygować przez wystawienie noty korygującej. W przeciwnym przypadku wystawiona faktura powinna zostać anulowana przez sprzedawcę, i powinien on wystawić fakturę zawierającą poprawne dane nabywcy.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. z 2007 r. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu M ...

Generowanie strony w 6 ms