Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: uchwała wspólników


- czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14 „a" ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na zapytanie z dnia 05.02.2004 r. uzupełnione pismem z dnia 18.02.2004 r. czy wnoszone na rzecz spółki z ograniczoną odpowiedzialnością dopłaty wspólników podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych wyjaśnia: Zgodnie z art. 1 ust. 1 ...

Czy pokrycie strat kapitałem zapasowym, zgodnie z uchwałą Zgromadzenia Wspólników, spowoduje powstanie przychodu w rozumieniu art. 11 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

Zgodnie z postanowieniami art. 191 ustawy z dnia 15.09.2000 r. Kodeksu spółek handlowych (Dz.U. Nr 94 poz.1037 ze zm.) - wspólnik ma prawo do udziału w zysku wynikającym z rocznego sprawozdania finansowego i przeznaczonym do podziału uchwałą zgromadzenia wspólników. Umowa spółki może przewidywać inny sposób podziału zysku, z uwzględnieniem przepisów art 192-197. Z powyższego zatem wynika, iż umowa ...

Jak nalezy rozliczyć podatek od dywidendy w związku z uchyleniem przez Sąd uchwały wspólników o podziale zysków?

Ustosunkowując się do zagadnień przedstawionych w piśmie Naczelnika Pierwszego Urzędu Skarbowego w Tarnowie Nr PP-423/17/03 z dnia 3 grudnia 2003 r. (stanowiącym pisemną informację w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wydaną w trybie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej działając na pod ...

Czy dopuszczalne jest ustalenie udziałów w zyskach i stratach wspólników spółki partnerskiej rozliczających się w formie podatkowej księgi przychodów i rozchodów na podstawie comiesięcznej uchwały partnerów ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 07.02.2005 r. wniosku, który został uzupełniony w dniu 16.02.2005 r. w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz 60) o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego dotyczących kwestii: czy z punktu widzenia prawa podatkowego dopuszczalne jest ustalenie udziałów w zyskach ...

Czy dopuszczalne jest ustalanie udziału w zyskach i stratach wspólników spółki partnerskiej, którzy rozliczają się w formie książki przychodów i rozchodów na podstawie comiesięcznej uchwały partnerów, która zarówno przychody jak i koszty ustala w zależności od pozyskanych zleceń w danym okresie rozliczeniowym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 216 i art. 14a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2005r Nr 8, poz. 60) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 28.02.2005r. ( data wpływu 17.03.2005r.) uzupełnionego pismem z dnia 27.04.2005r. ( data wpływu do tut. organu podatkowego 18.05.2005r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania art ...

W odpowiedzi na wezwanie Spółki z 26.01.2005 r. akcjonariusze-osoby fizyczne sprzedali Spółce akcje w celu umorzenia. Czy zwolnienie z art. 52 updof stosuje się do dochodów z odpłatnego zbycia akcji nabytych w drodze konwersji świadectw udziałowych, a Spółka jako płatnik nie będzie miała obowiązku pobierania od tych dochodów zryczałtowanego podatku?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 13.04.2005 r. (data wpływu 18.04.2005.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie p o ...

Czy zakup przez Spółkę własnych udziałów w celu umorzenia (które nastąpiło bez obniżania kapitału zakładowego, a w oparciu o kapitał rezerwowy pochodzący z zysku z lat ubiegłych poprzez obniżenie tego kapitału w wysokości specjalnie utworzonej na ten cel rezerwy) nie spowodowało powstania obowiązku podatkowego dla wspólników pozostających w spółce?

P O S T A N O W I E N I E Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego, działając na podstawie art. 14a § 1, § 3, § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa /Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm./ w związku ze złożeniem w dniu 12.04.2005 r. (data wpływu 20.04.2005.) wniosku o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu stosowania prawa podatkowego w indywidualnej sprawie Spół ...

Czy koszty poniesione na zakup biletów lotniczych na przelot z miejsca zamieszkania do Polski i z powrotem dla prezesa zarządu-obywatela Czech, zamieszkałego w Czechach, można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów? Prezesa powołano uchwałą nadzwyczajnego zgromadzenia wspólników, nie jest związany ze spółką umową o pracę.

P O S T A N O W I E N I E W związku z wnioskiem spółki z dnia 25.02.2005 r. (data wpływu do tutejszego urzędu 01.03.2005.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu stosowania przepisów prawa podatkowego, Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie, na podstawie art. 14a § 4 w związku z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z ...

Czy z dniem automatycznego umorzenia, bez wynagrodzenia, wszystkich udziałów należących do wspólnika spółki z ograniczoną odpowiedzialnością powstaje dla pozostałych udziałowców, będących osobami fizycznymi, przychód do opodatkowania w świetle przepisów ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W dniu 31.05.2005r. Spółka złożyła wniosek o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego. Z przedstawionego w złożonym wniosku stanu faktycznego wynika, iż udziały w kapitale zakładowym Wnioskującej objęte zostały przez osobę fizyczną zamieszkałą w Polsce (52%) oraz spółkę akcyjną z siedzibą w Grecji (48%). W dniu 25.05.2005r., ze względu na konieczność ...

Generowanie strony w 3 ms