Interpretacje oznaczone słowem kluczowym: Ukraina


Czy na płatniku spoczywa obowiązek obliczania i poboru zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych od wynagrodzenia wypłacanego w związku z pracą wykonywaną na terytorium Ukrainy na rzecz osoby, której pobyt na terytorium Ukrainy przekroczył w danym roku kalendarzowym 183 dni ?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji zawartej miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków ...

Czy Uniwersytet prawidłowo pobiera zaliczki od wypłacanego stypendium osobie będącej rezydentem Ukrainy?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień Konwencji z dnia 12 stycznia 1993 r. między Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w ...

Gdzie należy opodatkować dochody z pracy najemnej wykonywanej na terytorium Ukrainy przez osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji zawartej miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i maj ...

Polska Spółka zatrudnia pracownika mającego miejsce zamieszkania na terytorium Ukrainy. Gdzie są opodatkowane dochody z pracy najemnej takiego pracownika, jeżeli pracę wykonuje on na terytorium Ukrainy?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji zawartej miedzy Rządem Rzeczypospolitej Polskiej a Rządem Ukrainy w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu i maj ...

Czy w opisanej sytuacji płatnik jest zobowiązany od wypłaconego wynagrodzenia potrącić zryczałtowany 20% podatek dochodowy na podstawie art. 29 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznym?

POSTANOWIENIE Na podstawie art.14 a § 1 i § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn.zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29.12.2006 r., uzupełnionego w dniu 19.01.2007 r. oraz w dniu 19.02.2007 r., o udzielenie pisemnej interpretacji co do zakresu i sposobu zastosowania prawa podatkowego w sprawie opodatkowania wynagrodzenia wypł ...

Czy posiadając stałe miejsce zameldowania na terytorium Ukrainy jestem rezydentem podatkowym Ukrainy i w związku z tym podlegam w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 12 stycznia 1993 r ...

Czy obywatel Ukrainy przebywający na terytorium Polski powyżej 183 dni w roku kalendarzowym, na podstawie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony lub wizy pobytowej długoterminowej z prawem do pracy, posiadający miejsce stałego zameldowania na terytorium Ukrainy - jest rezydentem podatkowym Ukrainy i w związku z tym podlega w Polsce ograniczonemu obowiązkowi podatkowemu?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 z późn. zm.), w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień konwencji z dnia 12 stycznia 1993 r ...

Czy dochody uzyskane na terytorium Polski przez artystów pochodzących z Ukrainy i Białorusi podlegają opodatkowaniu w Polsce, w związku z czym czy spoczywa na Ośrodku obowiązek poboru podatku dochodowego od osób fizycznych w Polsce?

Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U, z 2005 r. Nr 8, póz, 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. l ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, póz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień: umowy z dnia 18 listopada 1992 r. ...

Czy dochód z działalności wykonywanej osobiście na terytorium Białorusi, Bułgarii, Czech, Estonii, Litwy, Łotwy, Rosji, Rumunii, Słowacji, Ukrainy i Węgier przez osobę posiadającą miejsce zamieszkania w Polsce podlega w Polsce opodatkowaniu

P O S T A N O W I E N I E Działając na podstawie art. 14e oraz art. 14a § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60, z późn. zm.) w związku z art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 217, poz. 1590), udzielając interpretacji w zakresie postanowień umowy ...

Generowanie strony w 14 ms